icon

Nadeelcompensatie vanwege wegwerkzaamheden: normaal ondernemingsrisico?

Wegwerkzaamheden leiden regelmatig tot discussies over nadeelcompensatie. Zie bijvoorbeeld onze bijdrage van 2 juni 2014 over een verzoek dat is ingediend door een wegrestaurant. Een ander voorbeeld is deze recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die gaat over een verzoek om nadeelcompensatie ingediend door een tankstation nabij de N617 te Schijndel. Het tankstation stelt dat het schade heeft geleden omdat het tankstation, vanwege een reconstructie van de provinciale weg, gedurende 10 weken minder goed bereikbaar was.

De provincie heeft het verzoek om nadeelcompensatie afgewezen op basis van een advies uitgevoerd in opdracht van de provincie. In het advies is opgenomen dat de door wegwerkzaamheden geleden omzetderving tot het normaal ondernemersrisico van het tankstation behoort en niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Nadat de rechtbank in beroep heeft geoordeeld dat het college de afwijzing van het verzoek om nadeelcompensatie heeft mogen baseren op het advies gaat het tankstation in hoger beroep.

Allereerst overweegt de Afdeling in algemene zin dat een bestuursorgaan in de regel mag uitgaan van het advies van een benoemde deskundige:

“Indien uit een advies van een door een bestuursorgaan benoemde deskundige op objectieve en onpartijdige wijze blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn, mag dat bestuursorgaan volgens vaste jurisprudentie bij het nemen van een besluit op een aanvraag om nadeelcompensatie van dat advies uitgaan, tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar voren zijn gebracht.”

Met betrekking tot de geleden schade vanwege de verkeersmaatregelen oordeelt de Afdeling dat uit vaste jurisprudentie blijkt dat schade ten gevolge van verkeersmaatregelen, in beginsel tot het normaal maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrisico behoort. Daarbij zijn factoren als de duur van de werkzaamheden, het al dan niet volledig onbereikbaar zijn van belang, alsmede met welke frequentie dergelijk onderhoud gepleegd wordt en de aard en omvang van de schade veroorzaakt door die werkzaamheden.

In het onderhavige geval voldoet het advies aan bovenstaande eisen en is de Afdeling van mening dat de uitgevoerde werkzaamheden als een normale maatschappelijke ontwikkeling zijn aan te merken.

De werkzaamheden hebben namelijk ‘slechts' tien weken geduurd, zijn uitgevoerd in het kader van regulier onderhoud aan het provinciale wegennet en hebben zich niet frequent voorgedaan. Daarnaast is het tankstation gedurende de werkzaamheden bereikbaar gebleven voor lokaal verkeer. Verder is er volgens het advies geen sprake van een boven het normale ondernemersrisico uitstijgend nadeel. De relatieve omvang van de schade bedraagt minder dat 1% (0,94%) van de gemiddelde omzet op jaarbasis.

De Afdeling oordeelt dan ook dat de provincie zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de geleden schade binnen het normaal ondernemersrisico valt van het tankstation en het nadeel niet zal worden vergoed.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied overheidaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nadeelcompensatie vanwege wegwerkzaamheden: normaal ondernemingsrisico?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief