icon

Wetsvoorstel Omgevingswet ingediend bij Tweede Kamer

Afgelopen dinsdag, 17 juni 2014, is het Wetsvoorstel Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Hiermee is ook het advies dat de Afdeling advisering van de Raad van State als begin dit jaar uitbracht openbaar geworden. Het wetsvoorstel, memorie van toelichting en het advies zijn te bekijken op http://www.tweedekamer.nl (Kamerstukken II, 2013/14, 33 962, nrs. 1-4).

Het wetsvoorstel brengt het bestaande omgevingsrecht onder in één wet. Doel ervan is het omgevingsrecht te vereenvoudigen, inzichtelijker te maken en samenhangende besluitvorming mogelijk te maken.

De Omgevingswet regelt 6 kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan/de provinciale en waterschapsverordening, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, het projectbesluit en de omgevingsvergunning. In onze Nieuwsbrief schreven we al eerder over o.a. het omgevingsplan.

Het gaat om veel grootschaligere integratie dan die met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en daarop gebaseerde regelgeving (onder andere het Besluit omgevingsrecht) is gerealiseerd. De Minister spreekt van een ‘stelselherziening'. Deze herziening omvat behalve het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, waarin vele bestaande wetten in zullen opgaan, ook een grootschalige integratie van de huidige uitvoeringsregelgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen).

Vooralsnog is het de bedoeling dat de uitvoeringsregelgeving zal bestaan uit slechts 4 algemene maatregelen van bestuur: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en twee algemene maatregelen van bestuur over activiteiten in de leefomgeving. Het Omgevingsbesluit geeft de algemene en procedurele bepalingen ter uitwerking van de instrumenten in de Omgevingswet. De hiervoor genoemde 6 kerninstrumenten zullen in het Omgevingsbesluit verder worden uitgewerkt. Het Omgevingsbesluit regelt daarnaast toedeling van bevoegd gezag en gaat bepalingen over grondexploitatie en over toezicht en handhaving bevatten. Het Besluit kwaliteit leefomgeving gaat de inhoudelijke normen bevatten die zich richten tot bestuursorganen, zoals vaststelling van omgevingswaarden, instructieregels die doorwerking van omgevingswaarden en andere doelen naar besluitvorming van bestuursorganen regelen. De twee andere algemene maatregelen van bestuur zullen regels omvatten die zich rechtstreeks richten tot burgers, bedrijven en overheden bij hun feitelijk handelen. Het gaat hier om integratie van regels die nu voor het grootste deel zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012.

De stelselherziening wordt gefaseerd uitgevoerd. De Raad van State heeft o.a. geadviseerd om de ontwerpen voor de algemene maatregelen van bestuur gelijktijdig met het wetsvoorstel voor de invoeringswet voor advies aan haar voor te leggen, zodat dan ook kan worden beoordeeld of het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht zal beantwoorden aan de doelstellingen van het wetsvoorstel en de Minister heeft aangegeven hiernaar te zullen streven. In de komende tijd zullen we nog vele blogs over de stelselherziening schrijven.


Cathine Knijff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel Omgevingswet ingediend bij Tweede Kamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief