icon

Frauderende bestuurders aan banden gelegd?

Al enige tijd is een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in omloop. Dit wetsvoorstel beoogt frauderende bestuurders beter en strenger te kunnen aanpakken. Het wetsvoorstel strekt tot een civielrechtelijk bestuursverbod en is onderdeel van de bredere plannen om het faillissementsrecht te herzien en faillissementsfraude effectiever te bestrijden. Al eerder schreven wij over de reeds bestaande sancties, indien bij faillissement blijkt van het ontbreken van administratie of het voeren van een onjuiste administratie – veelal een indicatie voor faillissementsfraude.

Het wetsvoorstel moet het voor rechters mogelijk maken om frauderende bestuurders op verzoek van het Openbaar Ministerie of op vordering van de curator een civiel bestuursverbod op te leggen, waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat bestuurders hun frauduleuze activiteiten met nieuwe rechtspersonen kunnen voortzetten. Een bestuurder die verwijtbaar onbehoorlijk heeft bestuurd wordt in de toekomst beperkt in zijn bestuurdersmogelijkheden. Zo wordt ook preventief de inzet van schijnbestuurders (de ‘katvangers’) tegengegaan. Het wetsvoorstel zal vorm moeten krijgen door codificatie in de artikelen 106a tot en met 106d, die worden toegevoegd aan de Faillissementswet.

Het bestuursverbod geldt voor formeel benoemde bestuurders, maar kan ook worden opgelegd aan personen die het feitelijk beleid van een failliete rechtspersoon hebben bepaald. Voorts betreft het bestuurder van alle rechtspersonen – verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Vast moet komen te staan dat een bestuurder zijn taak tijdens of in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Voor natuurlijk personen bestaat wel een disculpatiemogelijkheid indien bewezen kan worden dat het onbehoorlijk handelen niet aan hem of haar te wijten is. Het wetsvoorstel geeft voorbeelden van gevallen waarin in ieder geval sprake is van onbehoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld:

Indien de bestuurder aansprakelijk is op grond van bestaande wettelijke vereisten, bijvoorbeeld het door het niet of volstrekt ondeugdelijk voeren van een boekhouding of niet tijdig deponeren van de jaarrekening;

Indien de bestuurder benadelende rechtshandelingen voor schuldeisers heeft verricht, in het zicht van faillissement;

Indien de bestuurder niet voldoet aan zijn informatie- en mededelingsplicht jegens de curator;

Indien de bestuurder, in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van de rechtspersoon, hetzij als bestuurder, hetzij als natuurlijk persoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, tweemaal betrokken is geweest bij een eerder faillissement;

Indien aan de bestuurder of de rechtspersoon in verband met de Algemene wet inzake rijksbelastingen een bestuurlijke boete is opgelegd.

De ministerraad is inmiddels akkoord met het wetsvoorstel en ook het advies van de Raad van State is ontvangen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel precies wet zal worden, is nog niet duidelijk. Wij houden u op de hoogte.


Lonni Westland is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Frauderende bestuurders aan banden gelegd?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief