icon

Landingsbaan een gebouwde onroerende zaak in de zin van artikel 7:230a BW?

Huurders van (delen van) gebouwde onroerende zaken genieten doorgaans huurbescherming. Dit geldt in de eerste plaats doorgaans voor huurders van woonruimte en middenstandsbedrijfsruimte, echter ook huurders van ‘overige bedrijfsruimte' zoals kantoorruimte of fabrieken worden (hoewel in mindere mate) op grond van de wet beschermd. Artikel 7:230a BW bevat enkele bepalingen die de huurder van ‘overige bedrijfsruimte' beschermen. Artikel 7:230a BW heeft alleen betrekking op ‘gebouwde onroerende zaken'.

De Hoge Raad diende recent na te gaan of het Hof Den Haag terecht had geoordeeld dat de landingsbaan van een vliegveld in Valkenburg niet valt onder de reikwijdte van dit artikel. De Hoge Raad overweegt in zijn arrest dat een zaak in elk geval kan worden aangemerkt als een ‘gebouwde onroerende zaak' in de zin van art. 7:230a BW als zich op of onder de grond een gebouw bevindt, tenzij dat gebouw als onderdeel van het gehuurde van verwaarloosbare betekenis is. Onder ‘een gebouw' dient te worden verstaan een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt (vgl. art. 1, aanhef en onder c, Woningwet). Ook een zaak die niet (geheel) aan deze omschrijving voldoet kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een gebouwde onroerende zaak. Een enkele verharding of bewerking van de grond is echter in de regel niet toereikend om een zaak aan te merken als ‘gebouwd' in de zin van art. 7:230a BW, aldus de Hoge Raad.

Het hof heeft onderzocht of de onderhavige landingsbaan, die geen gebouw is als hiervoor bedoeld, niettemin kan worden aangemerkt als een gebouwde onroerende zaak in de zin van artikel 7:230a BW. Daarbij heeft het hof de omstandigheid dat een landingsbaan naar normaal spraakgebruik is ‘aangelegd' en niet ‘gebouwd', niet doorslaggevend geacht, maar wel opgevat als een aanwijzing dat geen sprake is van een gebouwde onroerende zaak. Aldus heeft het hof geen blijk gegeven van miskenning van de hiervoor vermelde maatstaven en is het oordeel van het hof evenmin onvoldoende gemotiveerd, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad verwerpt dan ook het beroep.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Landingsbaan een gebouwde onroerende zaak in de zin van artikel 7:230a BW?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief