icon

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens verhindering van verhaal

Er bestaan vele vormen van bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij een persoon voor schulden van de vennootschap waarvan hij bestuurder is, aansprakelijk wordt gehouden voor schade van één of meerdere schuldeisers. Twee belangrijke vormen van aansprakelijkheid jegens een individuele schuldeiser zijn:

– aansprakelijkheid wegens schending van de Beklamel-norm (HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286): een bestuurder van een vennootschap handelt onrechtmatig jegens een schuldeiser, als hij namens die vennootschap verplichtingen is aangegaan, terwijl hij wist of redelijkerwijze moest begrijpen dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de schuldeiser op grond daarvan zou lijden;

– aansprakelijkheid wegens schending van de Ontvanger/Roelofsen-norm (HR 8 december 2006): een bestuurder van een vennootschap handelt onrechtmatig jegens een schuldeiser, als hij bewerkstelligt of toelaat dat die vennootschap haar verplichtingen niet nakomt en ter zake ook geen verhaal biedt en hem daarvan een ernstig verwijt treft.

In een recent arrest (Eisers/Curatoren Air Holland) heeft de Hoge Raad de Ontvanger/Roelofsen-norm nog eens bevestigd.

Eisers in cassatie in deze procedure waren bestuurders van Vlieg Ver Weg B.V. Deze vennootschap had vliegreizen bij (het toen nog niet failliete) Air Holland afgenomen, die zij deels niet betaalde. Vlieg Ver Weg B.V. werd door de rechter veroordeeld tot betaling aan Air Holland van € 511.639. Vervolgens hevelde Vlieg Ver Weg B.V. haar activiteiten over aan een zustermaatschappij zonder een voorziening te treffen voor de vordering van Air Holland.

Het faillissement van Air Holland volgde in 2004. Haar curatoren spraken de bestuurder van Vlieg Ver Weg B.V. aan tot vergoeding van de schade als gevolg van het feit dat Vlieg Ver Weg B.V. Air Holland niet had betaald, nu zij de overdracht van de activiteiten hadden bewerkstelligd en aldus de Onvanger/Roelofsen-norm hadden geschonden. De bestuurders verweerden zich door te stellen dat Vlieg Ver Weg B.V. een tegenvordering op Air Holland had, nu er met kleinere vliegtuigen was gevlogen dan tussen beide partijen was overeengekomen.

Volgens het gerechtshof moesten de bestuurders er vlak vóór de overdracht van de activiteiten ernstig rekening mee houden dat Vlieg Ver Weg B.V. nog een aanzienlijk bedrag aan Air Holland moest betalen. Desondanks hebben zij met de overdracht van de activiteiten ingestemd zonder voor die schuld een voorziening te treffen. Het hof acht van belang dat de vennootschap op het moment van de overdracht nog wel voldoende middelen bezat om de vordering van Air Holland te voldoen, maar daarna niet meer. De bestuurders hebben aldus bewerkstelligd, dan wel toegelaten dat de vennootschap de betalingsverplichtingen jegens Air Holland niet kon nakomen.

In cassatie voeren de bestuurders aan dat niet evident was dat de schadevordering jegens Air Holland de vordering van Air Holland niet zou overtreffen en zij daarom in redelijkheid hebben kunnen menen dat per saldo geen vordering van Air Holland zou resteren. Bovendien vinden zij dat hun geen voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De Hoge Raad volgt de bestuurders niet. Hij herinnert eraan dat het erom gaat ‘of de aansprakelijk gestelde bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade'. Volgens de Hoge Raad betekent dit dat voor een ernstig verwijt geen evidentie is vereist. Voldoende is dat de bestuurder ten tijde van het hem verweten handelen of nalaten ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat ondanks de gestelde tegenvordering een vordering op de vennootschap zou resteren. De veroordeling blijft in stand.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuurdersaansprakelijkheid wegens verhindering van verhaal

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief