icon

Hennepkwekerij reden voor ontruiming uit gehuurde

In een eerdere bijdrage gaven wij al aan dat de aanwezigheid van een hennepplantage in het gehuurde doorgaans voldoende reden geeft om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden wegens wanprestatie. Dit geldt in veel gevallen ook als de huurder niet bekend was met de aanwezigheid van deze hennepplantage.

De kantonrechter te Nijmegen bevestigt dit in een vonnis van 24 mei jl.

In deze uitspraak overweegt de kantonrechter dat op grond van artikel 6:265 lid 1 BW iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Niet in geschil is in deze zaak dat in de gehuurde woning een hennepplantage van 140 planten is aangetroffen, wat als bedrijfsmatige teelt wordt aangemerkt. Dit is in strijd met de bestemming van het gehuurde als woonruimte. Deze hennepplantage levert tevens strijd op met artikel 7:213 BW, waarin is bepaald dat de huurder verplicht is zich ten aanzien van het gebruik als een goed huurder te gedragen, aldus de kantonrechter.

De huurder voert in dit verband aan dat hij niet is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 213 en 214 van boek 7 BW, omdat hij volstrekt niet op de hoogte was en ook niet kon zijn van het vestigen van een hennepkwekerij in de woning. Bovendien heeft hij bij ontdekking van de kwekerij al het nodige gedaan om de kwekerij ongedaan te maken, aldus de huurder. Bij gebrek aan wetenschap is er volgens de huurder geen sprake van dat hij aansprakelijk is voor gedragingen van degene die met zijn goedvinden de woning gebruikte (artikel 7:219 BW).

Naar het oordeel van de kantonrechter kan de huurder op grond van artikel 7:219 BW worden aangesproken op gedragingen van derden die met zijn goedvinden in het gehuurde verblijven en is hij op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van die derden. De vraag of zich al dan niet daadwerkelijk schade heeft voorgedaan in het gehuurde – dat staat niet vast – kan daarbij in het midden blijven, omdat dit niet relevant is. Voldoende is dat sprake is van een gevaarzettende situatie en dat daarvan sprake is bij een professionele hennepkwekerij kan als een feit van algemene bekendheid worden beschouwd, aldus de kantonrechter.

De stelling van de huurder dat niet vaststaat dat degene die met zijn goedvinden de woning gebruikte de plantage heeft aangelegd, zodat ook mogelijk is dat anderen zich op oneigenlijke wijze toegang tot de woning hebben verschaft, in welk geval artikel 7:219 BW niet van toepassing is, gaat niet op. Dat sprake zou zijn geweest van oneigenlijke verschaffing van toegang tot de woning is in de ogen van de kantonrechter in deze zaak niet (voldoende) feitelijk onderbouwd. Ook het plotselinge verdwijnen van de betreffende gebruiker van het gehuurde maakt deze stelling van de huurder naar de mening van de kantonrechter onaannemelijk. De aanwezigheid van een hennepkwekerij in het gehuurde kan dan ook aan de huurder worden toegerekend, aldus de kantonrechter. Dat leidt tot het oordeel dat de huurder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Overigens merkt de kantonrechter wel op dat de omstandigheid dat artikel 7:219 BW een aansprakelijkheid van de huurder vestigt voor een tekortkoming die hij niet zelf heeft bewerkstelligd, meebrengt dat het ontbreken van wetenschap wel kan worden meegewogen bij de beoordeling van de vraag of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. De gevorderde ontruiming wordt in deze zaak evenwel toegewezen, met dien verstande dat de termijn van ontruiming, met het oog op de gezondheidssituatie van de huurder, door de kantonrechter op drie maanden wordt gesteld.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hennepkwekerij reden voor ontruiming uit gehuurde

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief