icon

Zorgplicht Woningwet strekt niet tot verschaffen inzicht bouwkundige staat

De zorgplicht van de Woningwet strekt niet zover dat een vermeende overtreder op basis van deze plicht gedwongen kan worden tot het verkrijgen van meer inzicht in de bestaande bouwkundige situatie. Het opleggen van dergelijke verplichting kan daarom ook niet ten grondslag worden gelegd aan het opleggen van een last onder bestuursdwang, zo oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State recentelijk in haar uitspraak van 11 september jl.

In de Woningwet is in artikel 1a lid 2 de algemene zorgplicht opgenomen. Dit artikel bepaalt kort gezegd dat een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt er voor zorg dient te dragen (voor zover dat in diens vermogen ligt), dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

In de zaak die geleid heeft tot voornoemde uitspraak van de Afdeling constateert het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen bij een bewoner dat de zolderverdieping niet in overeenstemming is met de geldende regels. Bij besluit van 20 mei 2011 heeft het college aan de bewoner daarom een last onder bestuursdwang opgelegd en hem onder meer gelast aan de gemeente de resultaten over te leggen van een deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de bouwkundige staat van de woning en naar de deugdelijkheid van de elektrische installatie.

De bewoner stelt beroep hiertegen in en krijgt gelijk van de rechtbank. Het college gaat hiertegen in hoger beroep bij de Afdeling, echter zonder succes. De Afdeling zet eerst uiteen dat onder een herstelsectie, zoals bedoeld in artikel 5:2 lid 1 sub b van de Algemene wet bestuursrecht, wordt verstaan een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.

In artikel 5:21 Awb is vervolgens bepaald dat onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Volgens de Afdeling heeft de rechtbank terecht geen grond gezien voor het oordeel dat de last, strekkende tot het doen van nader onderzoek, als een herstelsanctie als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb kan worden aangemerkt. Daartoe heeft de rechtbank terecht overwogen dat deze last uitsluitend is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de bestaande situatie.

De in artikel 1a, tweede lid, van de Woningwet neergelegde zorgplicht biedt, anders dan het college betoogt, geen grondslag voor het opleggen van een dergelijke last. Volgens de Afdeling heeft de rechtbank in dit verband terecht overwogen dat deze zorgplicht niet zo ver strekt dat van de bewoner kan worden verlangd dat hij inzicht verschaft in de bouwkundige staat van zijn woning. Het had op de weg van het college had gelegen om ter zake nader onderzoek te verrichten. Het betoog van het college van B&W faalt derhalve. Mijns inziens een logische uitspraak. Met het louter verschaffen van inzicht wordt immers geen concrete overtreding ongedaan gemaakt of voorkomen. De bestaande situatie blijft hetzelfde.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zorgplicht Woningwet strekt niet tot verschaffen inzicht bouwkundige staat

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief