icon

Bekendmaking van bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen moeten op de voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Artikel 1.2.1. lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat bestemmingsplannen elektronisch beschikbaar moeten zijn. Indien er een verschil bestaat tussen het digitale plan en het plan op papier, dan is de inhoud van het digitale plan bepalend (art. 1.2.3. lid 2 Bro). Al deze plannen moeten via een landelijke voorziening raadpleegbaar zijn (art. 1.2.1. lid 2 Bro). De landelijke voorziening als hier bedoeld is www.ruimtelijkeplannen.nl.

In de praktijk gaat het met het digitaal ter inzage leggen van (ontwerp)bestemmingsplannen soms mis. Het plan wordt niet tijdig, of onvolledig geüpload of er wordt een onjuiste versie van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich de afgelopen twee jaar over dergelijke omissies een oordeel mogen vellen.

Uit een uitspraak van 16 augustus 2013 blijkt vooral dat plannen goed op de landelijke website moet zijn gepubliceerd. In deze uitspraak stond een ontwerpbestemmingsplan centraal dat – ondanks wat de publicatie vermeldde – niet op de gemeentelijke website beschikbaar was, maar wel op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen was. Omdat het plan goed op de landelijke site stond, gaf dat voor de Afdeling geen reden voor vernietiging (ABRvS 16 augustus 2013, 201211204/1/R1).

Is een bestemmingsplan via de landelijke website niet of niet goed toegankelijk doordat bijvoorbeeld de bestemmingen op de site niet goed zichtbaar zijn, dan leidt dat eveneens niet tot een vernietiging. De Afdeling oordeelde dat dergelijke onregelmatigheden die na de datum van het besluit plaatshebben, geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van het besluit zelve (ABRvS 15 augustus 2012, zaaknr. 201104303/1/R4).

Op de landelijke website moet echter wel een juiste versie van het bestemmingsplan worden gepubliceerd. Wordt er een versie van het bestemmingsplan geplaatst die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan zoals de raad dat blijkens het vaststellingsbesluit heeft vastgesteld, dan is er na vaststelling van het plan een rechtsonzekere situatie ontstaan. Komt het college er op tijd achter, dan kan het de omissie herstellen door de foutieve versie van de website te verwijderen, en de juiste versie van het bestemmingsplan te publiceren en opnieuw ter inzage te leggen (ABRvS, 24 juli 2013, 201201494/1/R4). Gebeurt dat niet en de omissie wordt door het college niet tijdig hersteld, dan wordt het hele bestemmingsplan wegens strijd met rechtszekerheid vernietigd (ABRvS 24 oktober 2012, 201104113/1/R2).

Kortom: de landelijke website is dus altijd leidend. Op die site moet altijd een juiste versie van het bestemmingsplan zijn gepubliceerd. Dat de site niet altijd goed toegankelijk is, maakt niet uit.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekendmaking van bestemmingsplannen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief