icon

Inwerkingtreding Aanbestedingswet

Op 1 april 2013 zullen de nieuwe Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit in werking treden. Hiermee wordt de huidige aanbestedingswetgeving ingetrokken: het ‘Bao' (van toepassing op overheden), het ‘Bass' (voor speciale sectorbedrijven) en de WIRA (met betrekking tot onwettig gegunde opdrachten).

De doelen van de Aanbestedingswet zijn onder andere mogelijkheden te scheppen om meer ondernemers te laten meedingen, vermindering van administratieve lasten en betere naleving van de regels. Op dit moment is het met name voor kleinere ondernemers lastig om aanbestedingen te winnen, omdat kleinere opdrachten vaak worden gebundeld tot één grote, de aanbestedingsprocedures vaak onnodig zwaar zijn en omdat er hoge omzeteisen worden gesteld.

Het betreft een hernieuwde implementatie van Europese richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Deze Europese regelgeving is gericht op het openstellen van de markten voor overheidsopdrachten voor alle bedrijven gevestigd in de EU. De aanbestedingsregels zijn van toepassing op overheidsopdrachten voor werken, diensten en leveringen die boven de gestelde drempelbedragen uitkomen en kunnen doorwerken voor kleinere opdrachten. Partijen die verplicht aanbesteden zijn onder andere het Rijk, gemeenten, provincies, universiteiten en speciale sectorbedrijven, bijvoorbeeld in water- en energievoorziening. Met de Aanbestedingswet moeten zij dit verplicht aankondigen via het elektronisch systeem voor aanbestedingen TenderNed.

Overige belangrijke wijzigingen zijn:
– Opdrachten mogen ‘niet onnodig' worden samengevoegd. (Doel daarvan is kleinere bedrijven meer kans te geven);
– Vereist wordt dat voorwaarden, eisen en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Het Aanbestedingsbesluit verwijst daarbij naar de ‘Gids Proportionaliteit', waarin dit nader wordt uitgewerkt;
– Het nieuwe Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW) wordt verplicht gesteld voor opdrachten die niet Europees hoeven te worden aanbesteed. Hierin zijn de procedures uitgewerkt;
– Bij Europese aanbestedingen mogen de geschiktheidseisen in beginsel geen betrekking hebben op de omzet en de aanbestedende dienst is verplicht te gunnen op basis van een combinatie van prijs én kwaliteit;
– Ook zal per 1 april 2013 een Commissie van Aanbestedingsexperts van start gaan, die kan bemiddelen of niet-bindende adviezen kan geven.

De nieuwe Aanbestedingswet is alleen van toepassing op aanbestedingsprocedures waarvan de datum van aankondiging ligt ná 1 april 2013. Overigens zal de Aanbestedingswet waarschijnlijk binnenkort alweer gewijzigd worden: de Europese Commissie heeft in 2011 een voorstel gedaan tot herziening van de aanbestedingsrichtlijnen, met onder andere een apart richtlijnvoorstel voor concessies.


Pjotr Lanting is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied aanbestedingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inwerkingtreding Aanbestedingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief