icon

Wraking van de wrakingskamer

Zoals bekend biedt de wet de mogelijkheid om een rechter te wraken. Er kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechtelijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. De strekking van deze bepaling is dat de rechtszoekende zich er van kan verzekeren dat in zijn zaak wordt beslist door een onpartijdige rechter en dat een rechter die van vooringenomenheid heeft blijk gegeven, of de schijn van partijdigheid heeft gewekt, wordt vervangen.

Een wrakingsverzoek wordt behandeld door de wrakingskamer. Dit is een meervoudige kamer waarin de rechter van wie wraking is verzocht, logischerwijs geen zitting heeft. De rechters van de wrakingskamer kunnen ook worden gewraakt.

Het wraken van de rechter dient plaats te vinden tijdens de procedure. De wet voorziet niet in een mogelijkheid om, wanneer de behandeling van de zaak is geëindigd door het wijzen van een einduitspraak, wraking te verzoeken van de rechter die de uitspraak heeft gedaan. Een wrakingsverzoek dat is ingediend nadat uitspraak is gedaan wordt niet inhoudelijk behandeld.

Dit is ook zo als de uitspraak een beslissing op een eerdere wrakingsverzoek betreft. Zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. In deze uitspraak werd de verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot wraking van de rechters van de wrakingskamer, nu zij al op het eerdere wrakingsverzoek hadden beslist. De omstandigheid dat het wrakingsverzoek is ingediend na de mondelinge uitspraak maar voor de schriftelijke uitwerking daarvan maakt geen verschil. De verzoeker die een dag na de mondelinge uitspraak per e-mail een wrakingsverzoek deed, moet het met deze beslissing doen. Er staat namelijk geen hoger beroep open.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Wraking van de wrakingskamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief