icon

Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden

De regels in het bestuursrechtprocesrecht zijn gewijzigd. Per 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht goeddeels in werking getreden.

Een belangrijke wijziging in de Algemene wet bestuursrecht is dat met het nieuwe artikel 8:69 Awb voor alle bestuursrechtzaken het relativiteitsvereiste is gaan gelden. Dit houdt in dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.

Naast de bovenstaande aanpassing zijn er meerdere, andere wijzigingen doorgevoerd. Ik noem als voorbeeld de verruimde mogelijkheden voor bestuursorganen en bestuursrechters om gebreken in besluiten te passeren (6:22 Awb) en de codificatie van de jurisprudentie over het in stand laten van de rechtsgevolgen bij een vernietiging van een besluit (artikel 8:72 Awb).

Een wijziging die wel op stapel ligt, maar nog niet is doorgevoerd, is het incidentele hoger beroep: indien hoger beroep is ingesteld, kan degene die ook hoger beroep had kunnen instellen, incidenteel hoger beroep instellen zodat diegene de uitspraak ook op eigen inhoudelijke gronden kan bestrijden. Volgens de wetgever kan deze bepaling nog niet in werking treden omdat gebleken is dat deze zich niet leent voor onverkorte toepassing in vreemdelingenzaken. De desbetreffende artikelen 8:110 tot en met 8:112 Awb treden daarom pas in werking nadat de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken 33 455, met enkele wijzigingen opgenomen van de Vreemdelingenwet 2000) tot stand is gekomen. Voorlopig dient men dus uit voorzorg toch nog maar pro forma hoger beroep (d.w.z. zonder motivering) in te stellen. Als blijkt dat andere partijen geen beroep instellen kan dat pro forma beroep altijd nog worden ingetrokken.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief