icon

Aansprakelijkheid van een curator 'pro se'

Elk faillissementsvonnis houdt een aanstelling van een of meer curatoren in. De aangewezen curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel en staat primair voor het belang van de crediteuren. Indien de curator zijn wettelijke taak tot beheer en vereffening onzorgvuldig uitoefent, kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn jegens de crediteuren. Hier is niet snel sprake van.

Voor zover de curator bij de uitoefening van zijn taak niet gebonden is aan regels, komt hem een ruime mate van vrijheid toe. Het belang van de boedel staat voorop , maar het is in beginsel aan zijn eigen inzicht overgelaten op welke wijze en langs welke weg dat belang het beste gediend kan worden.

De Hoge Raad heeft in 1996 een maatstaf geformuleerd aan de hand waarvan de aansprakelijkheid van de curator moet worden beoordeeld. De norm komt er op neer dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Deze maatstaf wordt vrij algemeen aanvaard en toegepast.

Bij de toetsing aan deze norm past terughoudendheid. De lat voor persoonlijke aansprakelijkheid ligt hoog. De curator moet ook persoonlijk een verwijt kunnen worden gemaakt van zijn handelen, bijvoorbeeld doordat hij gehandeld heeft terwijl hij het onjuiste van zijn handelen inzag of redelijkerwijs behoorde in te zien.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid van een curator 'pro se'

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief