icon

Onjuiste rechtsmiddelenverwijzing:verschoonbare termijnoverschrijding ondanks deskundige rechtsbijstand

Indien in een besluit van een bestuursorgaan een onjuiste rechtsmiddelenverwijzing is opgenomen als gevolg waarvan de termijn voor het indienen van bezwaar of beroep wordt overschreden, dan is de overschrijding in beginsel verschoonbaar, zo bevestigde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) onlangs in haar uitspraak d.d. 5 september 2012. Dit geldt ook indien de belanghebbende wordt bijgestaan door een beroepsmatige rechtsbijstandverlener.

Als een belanghebbende niet of niet tijdig bezwaar of beroep instelt tegen een besluit leidt dat in beginsel tot niet-ontvankelijkheid. Als echter geoordeeld kan worden dat de indiener redelijkerwijs niet in verzuim is geweest, dan kan een te laat ingediend bezwaar- of beroepschrift toch ontvankelijk worden verklaard (art. 6:11 Awb).

In de zojuist aangehaalde uitspraak van de Afdeling had het college van B&W van de gemeente Almelo in haar beslissing op bezwaar op een handhavingsverzoek van de Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en Milieubeheer, de Vereniging niet-ontvankelijk verklaard. In de rechtsmiddelenverwijzing had het college opgenomen dat het niet mogelijk was hiertegen beroep in te stellen. De Vereniging had echter toch beroep ingesteld zij het buiten de wettelijke termijn van zes weken.

De rechtbank heeft de termijnoverschrijding niet verschoonbaar geacht, omdat de gemachtigde van de Vereniging een zeer ervaren rechtshulpverlener is die aanstonds had moeten inzien dat de rechtsmiddelenclausule onjuiste informatie bevatte. Bij twijfel had hij in ieder geval binnen de termijn van zes weken een pro forma beroepschrift moeten indienen om de ontvankelijkheid van het beroep veilig te stellen. De rechtbank heeft daarbij verwezen naar een uitspraak van de Afdeling van 21 september 2011. In deze uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat een termijnoverschrijding ten gevolge van het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing niet verschoonbaar is, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat belanghebbende wist dat hij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken dan wel beroep of hoger beroep moest instellen. De Afdeling was van oordeel dat van bekendheid met deze termijn kan worden uitgegaan indien de belanghebbende voor afloop van de termijn door een professionele rechtsbijstandverlener werd bijgestaan.

In die uitspraak ging het weliswaar om het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing, maar de rechtbank overwoog dat een onjuiste rechtsmiddelenclausule in dit geval op één lijn met het ontbreken ervan kan worden gesteld. De Afdeling gaat hier niet in mee en maakt onderscheid tussen het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing en het opnemen van een onjuiste rechtsmiddelenverwijzing. Indien een rechtsmiddelenverwijzing is opgenomen, mag daarop, behoudens kennelijke misslagen, uit een oogpunt van rechtszekerheid worden vertrouwd, ook indien de belanghebbende wordt bijgestaan door een beroepsmatige rechtsbijstandverlener.

Ik vraag mij of het wel wenselijk is onderscheid te maken tussen het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing en het opnemen van een onjuiste rechtsmiddelenverwijzing. Immers, in beide gevallen maakt het bestuursorgaan een fout en in beide gevallen wordt de belanghebbende bijgestaan door een professionele rechtshulpverlener. Mijns inziens is het dan logischer dat beide gevallen óf wel óf niet verschoonbaar zijn.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onjuiste rechtsmiddelenverwijzing:verschoonbare termijnoverschrijding ondanks deskundige rechtsbijstand

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief