icon

Vermindering regels van dertien Natura 2000-gebieden

Van 2 augustus tot en met 13 september 2012 ligt het ontwerp-besluit tot verwijdering van de complementaire doelen uit dertien Natura 2000-gebieden ter inzage. Dit heeft tot gevolg dat acht planten- en diersoorten minder streng beschermd worden in onder andere het IJsselmeer- en het Sneekermeergebied.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De grondslag daarvoor is de Europese Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992. Het totaal beslaat ongeveer 18% van het grondgebied van de lidstaten van de EU.

In Nederland is dit deel van de genoemde richtlijnen geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin is onder andere bepaald dat het verboden is om zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebieden kunnen verslechteren. Voor gebieden die hiervoor zijn aangewezen, dient elke zes jaar een Beheerplan Natura 2000 te worden vastgesteld, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de natuurdoelen gehaald dienen te worden. In Nederland zijn 162 gebieden voor aanwijzing als Natura 2000 gebied in procedure gebracht, waarvan er vooralsnog 58 definitief zijn aangewezen.

Voor een aantal habitattypen en soorten is gekozen om zogenoemde complementaire doelen te formuleren. In dit geval betekent dat bepaalde Vogelrichtlijndoelen ook zijn opgenomen in Habitatrichtlijngebieden en andersom. Met het ontwerp-wijzigingsbesluit worden deze complementaire doelen uit de aanwijzingsbesluiten verwijderd. Achtergrond van het ontwerpbesluit is het tienpuntenplan van Staatssecretaris Bleker uit zijn kamerbrief van 14 september 2011. Hij geeft daarin aan meer ruimte te willen scheppen voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Natura 2000-gebieden. Ik kan me overigens niet aan de indruk ontrekken dat de Nederlandse economie nauwelijks gebaat zal zijn bij deze enigszins lichtere bescherming van een aantal soorten in enkele natuurgebieden, maar ieder zijn vakgebied.

Tegelijkertijd ligt het wijzigingsbesluit ter inzage om de instandhoudingsdoelstellingen van vijf vogelsoorten in het IJsselmeer aan te passen. Blijkens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 december 2011 waren in het oorspronkelijke besluit ten onrechte behouddoelstellingen in plaats van verbeterdoelstellingen opgenomen.


Pjotr Lanting is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vermindering regels van dertien Natura 2000-gebieden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief