icon

Tekortschieten onderaannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van deze maand staat een arrest gepubliceerd van de Hoge Raad van 20 januari van dit jaar, waarin de vraag aan de orde kwam of een wanprestatie van de onderaannemer jegens de hoofdaannemer een onrechtmatige daad oplevert jegens de opdrachtgever (TBR 2012/133).

Deze vraag, namelijk of wanprestatie in een contractuele relatie er toe leidt dat de wanprestant aansprakelijk is uit onrechtmatige daad jegens een nauw betrokken derde, is niet nieuw, en werd door de Hoge Raad eerder beantwoord in het arrest Vleesmeesters/Alog van 24 september 2004.

In het arrest van dit jaar houdt de Hoge Raad vast aan de eerder in Vleesmeesters/Alog uitgezette lijn. De Hoge Raad stelt dan ook voorop:

“Wanneer iemand zich contractueel heeft gebonden, waardoor de contractverhouding waarbij hij partij is in het rechtsverkeer een schakel is gaan vormen waarmee de belangen van derden, die aan dit verkeer deelnemen, in allerlei vormen kunnen worden verbonden, staat het hem niet onder alle omstandigheden vrij de belangen te verwaarlozen die derden bij de behoorlijke nakoming van het contract kunnen hebben.”

In casu ging het om een dakdekkersbedrijf dat bij de aanleg van een dak ronduit slecht werk had geleverd. Bovendien had het bedrijf kennelijk ernstig gefaald in het bevorderen van het herstel van het dak. Het Hof vond dit alles echter onvoldoende om tot het oordeel te kunnen komen dat sprake is van een onrechtmatige daad.

De Hoge Raad is het daarmee niet eens.

De Hoge Raad overweegt dat de onderaannemer in het algemeen binnen bepaalde grenzen rekening zal hebben te houden met de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtgever zal in het algemeen erop mogen vertrouwen dat de onderaannemer dat doet. Een wanprestatie van de onderaannemer jegens de hoofdaannemer levert, zo overweegt de Hoge Raad verder, op zichzelf nog geen onrechtmatige daad jegens de opdrachtgever op, maar als de onderaannemer – ik parafraseer nu maar even – er inderdaad een potje van maakt, dan kan het zo zijn dat hij mede jegens de opdrachtgever onzorgvuldig te werk is gegaan en aldus heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer jegens de opdrachtgever betaamt. Anders gezegd: dan handelt hij jegens de opdrachtgever onrechtmatig.

Volgens mij een prima uitspraak, die de mogelijkheid van opdrachtgevers om onderaannemers die evident slecht werk leveren rechtstreeks aan te spreken aanzienlijk verruimt (vergelijk ook het artikel van Memelink en Lubach in dezelfde aflevering van het Tijdschrift voor Bouwrecht – TBR 2012/119).


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tekortschieten onderaannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief