icon

Nieuwe regels voor woning- en kamerbemiddeling in Amsterdam

De gemeente Amsterdam komt met nieuwe regels voor woning- en kamerbemiddeling. Op 27 juni jl. is in de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat de nieuwe Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureau's 2012 behandeld. Deze nieuwe verordening moet de huidige verordening uit 2006 vervangen. Op grond van de huidige verordening is het verboden zonder vergunning van B&W bemiddeling te verlenen bij het verkrijgen van woonruimte. De behoefte aan regulering komt voort uit de schaarste op de woningmarkt en de vrees van de gemeente dat woningzoekenden gedupeerd worden doordat zij veel kosten kwijt zijn aan een bemiddelaar.

De belangrijkste wijziging die wordt doorgevoerd is dat niet langer een vergunning is vereist voor het bemiddelen in woonruimte. Dit betekent dat een ieder zonder voorafgaande toestemming van de gemeente mag bemiddelen in woonruimte, mits de bemiddelaar zich houdt aan een aantal in de verordening vastgelegde regels.

Zo behoeft de bemiddelaar vooraf de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de woning. Een ander belangrijke regel, die ook reeds in de huidige verordening is opgenomen, houdt in dat het de bemiddelaar niet is toegestaan zelf een huurprijs vast te stellen voor woonruimte welke onder de huurtoeslaggrens bevindt. De huurprijs van deze woonruimte dient te worden vastgesteld op grond van het woningwaarderingsstelsel. Voorts geldt dat indien de bemiddelaar voor zowel de woningaanbieder als woningzoekende optreedt het hem niet is toegestaan aan beiden bemiddelingskosten in rekening te brengen.

Daarnaast dient de bemiddelaar zich te onthouden van bemiddeling indien in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de bemiddeling strekt tot voorbereiding of ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. Bovendien rust op de bemiddelaar een administratieplicht en dienen betalingen giraal te worden verricht. Slechts bij uitzondering is dat anders. Met deze verplichtingen tracht de gemeente criminele inmenging op de woningmarkt tegen te gaan.

Voorts wordt in de nieuwe verordening de reikwijdte van de verordening uitgebreid door de gebods- en verbodsbepalingen ook te laten gelden voor beheerders. De verordening is niet van toepassing op zogeheten webbureau 's. De gemeente verstaat hieronder de bouwer van de website welke geen overige activiteiten verricht. Zodra een bureau ook andere activiteiten verricht zoals het sluiten van huurovereenkomsten, het organiseren van bezichtigingen e.d., valt het bureau wel onder de werking van de verordening.

De verordening schrijft geen specifieke bestuurlijke sancties voor. Dit betekent dat het bevoegd gezag gebruik zal maken van de algemene bestuurlijke sancties, de last onder bestuursdwang en, meer gebruikelijk, de last onder dwangsom.

De verordening staat geagendeerd voor vaststelling door de gemeenteraad op 11 juli aanstaande. Zodra deze in werking treedt, geldt een overgangstermijn van twee maanden voor de regels die niet reeds zijn gesteld in de huidige verordening.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regels voor woning- en kamerbemiddeling in Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief