icon

Nieuwe wet ter verbetering positie uitzendkrachten

De Eerste Kamer is gister akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat de positie van uitzendkrachten zal verbeteren. Het wetvoorstel was nodig ter implementatie van de Europese Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid.
In deze richtlijn is het beginsel van gelijke behandeling van uitzendkrachten opgenomen en worden uitzendbureaus als werkgever erkend.

De positie van uitzendkrachten is de laatste jaren al sterk verbeterd. Zij wordt geregeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI), de Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) en de toepasselijke Cao’s (ABU en NBBU). Zo is in de WAADI inmiddels geregeld dat de hoofdregel is dat uitzendkrachten recht hebben op het loon en overige vergoedingen die ook worden toegekend aan de vaste werknemers van de inlener die vergelijkbaar werk verrichten. Hiervan kan overigens worden afgeweken bij CAO van de uitlener en de inlener.

Met het nieuwe wetvoorstel wordt de gelijke behandeling uitgebreid van gelijke beloning naar de overige arbeidsvoorwaarden zoals arbeidstijden, overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het werken op feestdagen. Ook worden de beschermende bepalingen voor zwangere en borstvoedende werknemers, kinderen en jeugdige werknemers van toepassing verklaard op uitzendkrachten alsmede de maatregelen te bevordering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de maatregelen ter bestrijding van discriminatie.
Het betreft overigens een limitatieve opsomming, voor andere arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn binnen de onderneming hoeft dus geen gelijke behandeling plaats te vinden.
Bij CAO kan, net als voorheen, worden afgeweken van de gelijke behandelingsnorm, mits – als de afwijking in duur is beperkt – bij die CAO is voorzien in een regeling op grond waarvan misbruik door elkaar opvolgende perioden van terbeschikkingstelling wordt voorkomen.
Wel voorziet het nieuwe wetsvoorstel in gelijke toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in de onderneming van de inlener waaronder bedrijfskantines en kinderopvang- en vervoersfaciliteiten. Uitzondering is indien verschil in behandeling op grond van objectieve redenen is gerechtvaardigd.

Daarnaast staat een tweetal artikelen opgenomen met het doel te bevorderen dat uitzendkrachten in “vaste dienst” kunnen komen bij de inlener. Daartoe is in het nieuwe artikel 9a WAADI een zogeheten “belemmeringsverbod” opgenomen. Dit houdt in dat het uitzendbureau de uitzendkracht geen belemmeringen in de weg mag leggen voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de inlenende onderneming na afloop van de terbeschikkingstelling. Wordt toch een dergelijk beding opgenomen in de uitzendovereenkomst dan is dat beding nietig. De enig toegestane uitzondering is een beding waar op grond waarvan een inlener een redelijke vergoeding verschuldigd is aan het uitzendbureau voor de door deze verleende diensten waaronder werving, opleiding en terbeschikkingstelling.

Voorts wordt inleners verplicht om uitzendkrachten tijdig en duidelijk te informeren over de binnen zijn onderneming ontstane vacatures zodat uitzendkrachten dezelfde kansen hebben op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als werknemers van de inlenende onderneming. De inlener is dus uitdrukkelijk niet verplicht om een solliciterende uitzendkracht ook in dienst te nemen of voorrang te verlenen.

Tot slot dient de ondernemer op basis van het nieuwe wetsvoorstel minimaal eenmaal per jaar informatie te verstrekken aan de OR over de inzet van uitzendkrachten.

Het is voor zowel uitzendbureaus als bedrijven die veel gebruik maken van uitzendkrachten dus goed te realiseren dat één en ander zal veranderen. Het moment van inwerkingtreding is nog niet bekend, maar nu de Eerste Kamer heeft ingestemd zal het vermoedelijk op korte termijn in werking treden. Iets om rekening mee te houden!


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe wet ter verbetering positie uitzendkrachten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief