icon

Webwinkel valt onder detailhandel?

Wanneer valt het exploiteren van een webwinkel aan te merken als detailhandel? Deze vraag kwam recentelijk aan de orde in de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch in een zaak die de Slijtersunie had aangespannen tegen het college van B&W van de gemeente Schijndel. De Slijtersunie had het college van B&W verzocht om handhavend op te treden tegen de webwinkel La-Sensazione.com B.V. wegens het in strijd met het bestemmingsplan uitoefenen van een webwinkel voor alcoholhoudende dranken. Volgens de Slijtersunie viel de webwinkel namelijk aan te merken als detailhandel en dat was volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. De rechtbank heeft dit bevestigd.

In het bestemmingsplan was bepaald dat onder detailhandel moet worden verstaan het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen aan de gebruiker, waaronder begrepen de opslag en uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of het leveren van goederen.

Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling of sprake is van detailhandel primair dient te worden gekeken naar de ruimtelijke uitstraling die van de activiteiten uitgaat. Het college van B&W was in tegenstelling tot de Slijtersunie van mening dat geen sprake was van detailhandel onder meer omdat ter plaatse geen goederen te koop werden aangeboden en ook geen goederen aan klanten werden geleverd. Daarnaast wees het college van B&W erop dat aan de buitenzijde van het pand niets te zien was wat kon duiden op de aanwezigheid van het bedrijf. Ook was de buiteninrichting niet ingericht op het ontvangen van klanten. Volgens het college van B&W hadden de activiteiten van de webwinkel aldus geen ruimtelijke uitstraling.

De rechtbank oordeelde echter anders. Volgens de rechtbank bleek uit de procesbeschrijving van de webwinkel dat wanneer producten wordt besteld deze in het magazijn op het perceel worden opgeslagen, verpakt worden en ter verzending worden aangeboden. Volgens de rechtbank is daarom sprake van detailhandel. De vraag is op grond waarvan de rechtbank tot het oordeel heeft kunnen komen dat deze activiteiten ruimtelijke uitstraling hebben. Dit valt niet uit de uitspraak op te maken, maar vermoedelijk zal dit verband houden met het laden en lossen van producten op het perceel. Immers vereist het aanvullen van de voorraad dat er met regelmaat producten moeten worden afgeleverd op het perceel. De verzendklaar gemaakte producten moeten vervolgens ook weer worden opgehaald. Enige ruimtelijke uitstraling kan deze activiteiten niet ontzegd worden. Hierbij is van belang dat volgens de definitie van dit bestemmingsplan de opslag van goederen ook als onderdeel gezien van detailhandel. Als echter geen producten ter plaatse worden aangeboden aan de kopers, is het naar mijn mening echter de vraag of het gebruik daadwerkelijk als detailhandel kan worden aangemerkt, in plaats van bijvoorbeeld 'opslagruimte'. Kenmerkend voor de ruimtelijke uitstraling van detailhandel is immers dat de kopers hun producten ter plaatse bekijken en ophalen.

De uitspraak van de rechtbank betekent echter niet dat elke webwinkel vanaf heden dient te worden gezien als detailhandel. Het zal vooral van de feitelijke activiteiten op het perceel afhangen of sprake is van ruimtelijke uitstraling en aldus sprake is van detailhandel. De grens zal niet altijd duidelijk te trekken zijn. Soms is de uitstraling van de activiteiten wel overduidelijk zichtbaar zoals in de zaak die zich in april 2011 bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State voor deed, waarbij het ging om een webwinkel voor verkoop van fietsen. De webwinkel kon door klanten fysiek worden bezocht, de fietsen konden op het perceel worden uitgeprobeerd en een grote voorraad fietsen stond op het perceel uitgestald. Daarmee was de ruimtelijke uitstraling onmiskenbaar gegeven.

Of tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch hoger beroep wordt ingesteld, is mij niet bekend.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Webwinkel valt onder detailhandel?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief