icon

Planschade:overgangsrecht

De Rechtbank Zwolle/Lelystad heeft op 19 december 2011
uitleg gegeven aan het overgangsrecht omtrent planschade en artikel 19-vrijstellingen.

Het betrof een planschadeverzoek, dat was ingediend ná de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het schadeveroorzakende besluit, een vrijstelling ex artikel 19 van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ten behoeve van een woon-zorgcentrum, dateerde van daarvóór.

Niet artikel 49 WRO (oud), maar de nieuwe regeling voor een tegemoetkoming in de planschade (art 6.1 e.v. Wro) is volgens de rechtbank van toepassing, gelet op de datum van indiening van het planschadeverzoek.

In de Wro bestaat een artikel 19 vrijstelling niet meer. In artikel 6.1 lid 2 Wro was onder andere het projectbesluit (artikel 3.10 Wro, oud) als schadeveroorzakend besluit genoemd. Inmiddels bestaat ook deze figuur niet meer. De opvolger hiervan is de omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onderdeel c van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo).

Uit het (bij de Crisis- en herstelwet gerepareerde) overgangsrecht bij de Wro volgt dat vóór de inwerkingtreding van de Wro verleende vrijstellingen ex. artikel 19 lid 1 en 2 WRO hun werking ook na de inwerkingtreding van de Wro hebben behouden. Een redelijke uitleg van het overgangsrecht brengt naar het oordeel van de rechtbank mee, dat een artikel 19 vrijstelling op gelijke wijze als een projectbesluit, op voet van artikel 6.1 Wro als oorzaak kan gelden voor toekenning van planschadevergoeding.

Het rechtszekerheidsbeginsel vereist dat planschadevergoedingen als gevolg van artikel 19-vrijstellingen mogelijk moeten blijven. De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft in een uitspraak op 25 mei 2011, artikel 6.1 Wro van toepassing verklaard op een oude artikel 19 vrijstelling, zonder overigens aandacht te besteden aan het overgangsrecht. De hiervoor besproken uitspraak van de rechtbank stand zal naar verwachting dan ook stand houden in hoger beroep. Reparatie van het overgangsrecht door de wetgever is naar mijn idee desalniettemin gewenst.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Planschade:overgangsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief