icon

Parate executie en tussentijdse zuivering verzuim door de rechthebbende

Parate executie betekent dat een schuldeiser zich op een goed kan verhalen zonder dat hij een gerechtelijke uitspraak nodig heeft. In geval van parate executie door een pandhouder of een hypotheekhouder beschikt de schuldeiser wel over een executoriale titel (een authentieke pand – of hypotheekakte is namelijk een executoriale titel) maar maakt de schuldeiser gebruik van het recht van parate executie op grond van de wet.

Voor parate executie door een hypotheekhouder geldt het volgende. Als een schuldenaar in verzuim is met de voldoening van de schuld waarvoor een hypotheekrecht is verleend, kan de hypothecaire schuldeiser gebruik maken van zijn recht op parate executie en kan het verhypothekeerde goed openbaar ten overstaan van de notaris worden verkocht. Op verzoek van de hypotheekhouder- of gever kan de voorzieningenrechter ook bepalen dat de verkoop onderhands geschiedt.

In een zaak die leidde tot een arrest van de Hoge Raad van 10 juni 2011 wenste een hypotheekhouder onderhands te executeren. In de procedure tot toestemming van de voorzieningenrechter voor de onderhandse verkoop, kwamen schuldenaar en schuldeiser overeen dat de schuldenaar de achterstallige kosten zou voldoen, waarna de hypotheekhouder het executietraject zou beëindigen.

In het arrest geeft de Hoge Raad een aantal algemene rechtsoverwegingen over een dergelijke situatie. Ten eerste oordeelt de Hoge Raad dat het belang van de rechthebbende op een goed ermee is gediend zijn tot executie aanleiding gevende verzuim te zuiveren om daardoor de executie te voorkomen. De rechthebbende op het goed/schuldenaar kan dit doen zo lang als de executie niet is voltooid. Volgens de Hoge Raad moet de voorzieningenrechter dan ook toestemming tot onderhandse verkoop weigeren indien de schuldenaar alsnog bereid en in staat is hetgeen hij aan de hypothecaire schuldeiser verschuldigd is, te voldoen en deze mogelijkheid mag hem in redelijkheid niet worden onthouden. In dit geval had de voorzieningenrechter de hypothecaire schuldeiser ook niet-ontvankelijk verklaard in het verzoek om toestemming, aangezien de schuldenaar aan zijn verplichtingen had voldaan en daarmee executie niet meer aan de orde was.

Ook al is het executietraject dus al in gang gezet, een schuldenaar kan door tussentijdse zuivering van zijn verzuim voorkomen dat het goed executoriaal wordt verkocht.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Parate executie en tussentijdse zuivering verzuim door de rechthebbende

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief