icon

Termijnen in het bestuursrecht- vervolg

Al eerder schreef ik over de bezwaar- beroepstermijnen in het bestuursrecht. De hoofdregel is dat de termijn aanvangt op de dag na de bekendmaking van het besluit op de voorgeschreven wijze. Deze hoofdregel is niet altijd van toepassing. Belangrijkste uitzondering vormen besluiten die zijn voorbereid met de uniforme voorbereidingsprocedure.

De uniforme voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing als de wet dat bepaalt of als het bestuursorgaan dat heeft besloten. Deze procedure verloopt kort gezegd als volgt: het bestuursorgaan legt het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage. Voorafgaand aan de inzage maakt het bestuurorgaan het ontwerpbesluit bekend in een of meer dag-, nieuws,- huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze. Het bestuursorgaan kan hier volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit. Belanghebbende kunnen vervolgens bij het bestuursorgaan hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

De termijn voor het indienen van zienswijzen vangt aan met de ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd en eindigt zes weken later. Indien na het indienen van zienswijzen een besluit wordt genomen, kan hiertegen rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt in dit geval aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Ook hier is het bestuursorgaan verplicht om voorafgaand aan de ter inzagelegging het besluit bekend te maken.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Termijnen in het bestuursrecht- vervolg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief