icon

Vorderingen tot 25.000 euro naar kantonrechter

Per 1 juli 2011 zullen zaken tot 25.000 euro aan de kantonrechter worden voorgelegd in plaats van aan civiele sector van de rechtbank. De kantonrechter is op dit moment bevoegd in zaken tot 5.000 euro en in onder meer arbeids- en huurgeschillen. De Eerste Kamer heeft op 17 mei jl. met de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie ingestemd, waarin dit bedrag wordt verhoogd naar 25.000 euro. Zie ook onze eerdere bijdrage over dit onderwerp.

Anders dan bij de civiele sector van de rechtbank geldt bij de kantonrechter geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Rechtszoekenden kunnen kiezen of zij de zaak zelf behandelen, de rechtsbijstandverzekeraar, een belangenorganisatie, een andere deskundige of toch een advocaat inschakelen. Dit zal afhangen van de complexiteit en het belang van de zaak en de financiële middelen van de rechtszoekende.

In de Kamerstukken behorende bij het wetsvoorstel komt naar voren dat de algemene gedachte is dat de kantonrechter zich actiever opstelt dan de gewone civiele rechter. Deze opstelling komt naar mijn idee mogelijk voort uit het feit dat er geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en dat partijen daarom extra bescherming verdienen. Voorts bestaat in kantonzaken de mogelijkheid om mondeling op de dagvaarding te antwoorden. Tijdens de zitting in een vroeg stadium van de procedure, direct na de dagvaarding, geeft een actieve rechter meteen sturing aan de zaak, waarmee schriftelijke ronden kunnen worden voorkomen. Deze voordelen gaan alleen op voor de eenvoudigere geschillen. Bij meer ingewikkelde zaken zijn meerdere schriftelijke ronden (repliek/dupliek), getuigenverhoren en deskundigenonderzoeken vaak toch nodig voor het vormen van een juist oordeel.

Een ander voordeel is dat het griffierecht in een kantonprocedure lager is. Alleen de eiser betaalt griffierecht (maximaal 284 euro). In overige civiele zaken betaalt ook de gedaagde griffierecht. Dit is, afhankelijk van de hoogte van de vordering, max. € 3.537,- en bij een proceskostenveroordeling dus het dubbele.

Met deze wijziging beoogt de wetgever de toegang tot de rechter voor burgers te verbeteren. Naar mijn mening zal het effect hiervan mogelijk teniet gaan als de plannen van het kabinet voor kostendekkende griffierechten doorgaan. In veel gevallen zal procederen dan vanwege de hoge kosten niet lonend of te riskant zijn.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Vorderingen tot 25.000 euro naar kantonrechter

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief