icon

Toetsing ex nunc: volledige heroverweging door bestuursorgaan in de bezwaarfase

Wanneer naar aanleiding van een besluit door een bestuursorgaan bezwaar wordt ingediend, dient het bestuursorgaan het primaire besluit volledig te heroverwegen. Tussen het tijdstip van het primaire besluit en de beslissing op bezwaar kunnen zich feiten en omstandigheden voor-doen die het bestuursorgaan ertoe kunnen nopen het primaire besluit te herroepen. De vraag of een bestuursorgaan deze feiten en omstandigheden dient mee te nemen in de heroverweging dient bevestigend te worden beantwoord, zo bleek onlangs ook weer in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat doet zich hier voor? Het college van B&W besluit op 3 september 2008 over te gaan tot verlening van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf. Op grond van de lokale Horecaverordening besluit ook de burgemeester een exploitatievergunning te verlenen. Omwonenden zijn het niet eens met deze besluiten en dienen hiertegen bezwaar in. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren besluiten zowel het college als de burgemeester om de vergunningverlening te herroepen.

De herroeping van de vergunningen wordt gebaseerd op de verslagen van de twee hoorzittingen op 11 november 2008 en 11 maart 2009 en verscheidene processen-verbaal van de politie. Uit deze informatie blijkt dat de exploitant verscheidene keren is aangehouden voor onder meer mishandeling, poging tot inbraak en rijden onder invloed van alcohol. Volgens het college wettigen deze feiten dat de exploitant in enig opzicht van slecht levensgedrag is, één van de gronden waarop een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet dient te worden geweigerd. Dit leidt er eveneens toe dat op grond van de Horecaverordening de vergunning door de burgemeester geweigerd dient te worden.

Aldus is op grond van feiten en omstandigheden die na de vergunningverlening bekend zijn geworden de vergunningen herroepen. De exploitant betoogt dat het college hiermee buiten de grondslag van de bezwaren is getreden door deze informatie bij de heroverweging te betrekken. De Afdeling verwerpt dit betoog en overweegt dat een bestuursorgaan op grond van artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht tot een volledige heroverweging van zijn eerdere besluit moet komen op grondslag van het aangevoerde bezwaar. Het college van B&W is daarom verplicht aan de hand van de feiten zoals deze zich voordoen op het moment van de heroverwe-ging, een besluit te nemen (de zogenaamde ‘ex-nunc’ toetsing).

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de in de beslissing op bezwaar genoemde feiten en omstandigheden van dien aard dat college van B&W op grond daarvan in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen dat de exploitant in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Het college was daarom verplicht om de vergunning te herroepen. Aangezien bij het besluit van de burgemeester hetzelfde toetsingskader geldt, was ook hij gehouden de vergunning te herroepen. Het beroep van de exploitant wordt daarom ongegrond verklaard.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toetsing ex nunc: volledige heroverweging door bestuursorgaan in de bezwaarfase

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief