icon

Nieuw Besluit milieueffectrapportage

Per 1 april jl. is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage van kracht. De belangrijkste wijziging is dat provincies en gemeenten ook bij kleine bouwprojecten moeten beoordelen of een milieueffectrapportage nodig is. Het Europese Hof van Justitie achtte het in strijd met de Europese richtlijnen (2003/35/EG en 97/11/EG) om de omvang van de projecten te koppelen aan de beoordeling of voor een bouwproject een milieueffectrapportage nodig is. Dit is te lezen in een uitspraak van het Hof van 15 oktober 2009. Uit de Europese richtlijnen volgt dat bij het bepalen of er al dan niet een milieueffectrapportage moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van een activiteit een rol spelen, maar ook andere criteria, zoals de ruimtelijke context.

Ook een klein bouwproject kan voor een zware belasting voor het milieu zorgen, is de achterliggende gedachte. De nationale wetgever heeft deze uitspraak inmiddels vertaald middels een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage. De wijziging is in werking getreden per 1 april 2011. In de bijlage van het nieuwe besluit is opgenomen ten aanzien van welke activiteiten, plannen en besluiten een verplichting tot een milieueffectrapportage bestaat. Omdat het volgens de wetgever in feite onmogelijk is om de drempelwaarden zo te formuleren dat rekening wordt gehouden met alle criteria van bijlage III van de eerder genoemde richtlijnen, en daarbij te garanderen dat onder die drempelwaarde geen sprake kan zijn van aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu, heeft de wetgever ervoor gekozen de drempelwaarden indicatief te maken. De drempelwaarde geeft het bevoegd gezag zo een ijkpunt: als de activiteit beneden de drempel ligt, is er waarschijnlijk geen sprake van aanzienlijke milieugevolgen. Dit brengt echter ook met zich mee dat het bevoegd gezag niet zomaar van de drempelwaarden mag uitgaan en zich er – per geval – van moet vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben, waarbij in het bijzonder moet worden nagegaan of sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn.

Het wordt er dus niet eenvoudiger op.

Bij het (onterecht) uitblijven van een milieueffectrapportage kunnen belanghebbenden eventueel via een procedure tegen het besluit waarvoor de milieueffectrapportage vereist is, alsnog een milieueffectrapportage bewerkstelligen.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw Besluit milieueffectrapportage

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief