icon

(Gedeeltelijk) belanghebbende bij een omgevingsvergunning

In een uitspraak van 13 april jl. over een Wm-vergunning ten behoeve van een vuilstort-plaats in Assendelft heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, geheel onverplicht (de betrokken zaak viel nog onder het oude recht), een belangrijke uitspraak gedaan over belanghebbendheid in gedingen onder de Wabo (uitspraak van 13 april 2011).

De kring van belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb bij een omgevingsvergun-ning, die meerdere toestemmingen bevat, dient te worden bepaald per toestemming.

Onder het vóór de Wabo geldende recht kon de kring van belanghebbenden bij bijvoor-beeld een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aanmerkelijk ruimer zijn dan de kring van belanghebbenden bij bijvoorbeeld een uitwegvergunning voor de aanleg van een uitweg vanuit de milieuvergunningplichtige inrichting. Volgens de Afdeling blijkt uit de wetgeschiedenis van de Wabo niet, dat de wetgever dit verschil in omvang van de kring van belanghebbenden heeft willen opheffen. Een uitzondering geldt voor de belangheb-benden bij een omgevingsvergunning die ziet op een ondeelbare activiteit. De feitelijke activiteit is bijvoorbeeld ondeelbaar bij het slopen van een monument (waarvoor zowel toestemming voor het slopen zelf als toestemming voor het slopen van het monument vereist is). Hoewel de Afdeling dit niet met zoveel woorden zegt, maak ik hieruit op dat degene die de belanghebbende is bij een van de toestemmingen, tevens belanghebbende is voor de overige toestemmingen die nodig zijn voor de ondeelbare activiteit.

Bij de beoordeling van een beroep zal als eerste de ontvankelijkheid per toestemming beoordeeld worden, alvorens aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil toegeko-men kan worden. Het bepalen van de belanghebbendheid zal ertoe leiden dat een beroep tegen een omgevingsvergunning gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaard kan worden, indien de appellant in het kader van ene toestemming binnen de omgevingsvergunning wel als belanghebbende en in het kader van andere de toestemming niet als belangheb-bende wordt aangemerkt.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
(Gedeeltelijk) belanghebbende bij een omgevingsvergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief