icon

Belanghebbende bij besluit tot aanwijzen monument

‘In de Algemene wet bestuursrecht wordt een belanghebbende als volgt gedefiniëerd: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Er moet een belang zijn, het belang moet aan iemand toekomen en het belang moet rechtstreeks betrokken zijn bij het besluit. Alleen aan de belanghebbende komen bepaalde bevoegdheden en rechten toe, denk bijvoorbeeld aan het instellen van bezwaar of beroep.

In de jurisprudentie is nader invulling gegeven aan het begrip ‘belanghebbende’. Dit geldt ook voor de belanghebbende met betrekking tot besluiten tot het aanwijzen van objecten als monument. Waar het gaat om natuurlijke personen, kan in de eerste plaats als belanghebbende worden aangemerkt de eigenaar of een anderszins zakelijk gerechtigde van het object. Omwonenden, huurders en andere gebruikers en andere individuele personen zijn geen belanghebbende.

Dat het hier gaat om vaste jurisprudentie, werd onlangs weer bevestigd in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 23 februari jl. In deze zaak was door degene die samen met de eigenaar het pand bewoont, beroep ingesteld waarbij zij niet-ontvankelijk werd verklaard, omdat zij niet kan worden aangemerkt als belanghebbende. Er wordt hoger beroep ingesteld, waarin wordt aangevoerd dat deze beperking in strijd is met het recht op toegang tot de rechter als bedoeld in artikel 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM).

De Afdeling overweegt, onder verwijzing naar de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, dat de toegang tot de rechter beperkt mag worden en dat dit niet in strijd is met artikel 6 EVRM, mits de beperkingen niet in essentie het recht op toegang tot de rechter schaden, een gerechtvaardigd doel dienen en proportioneel zijn. In dit geval was aan deze vereisten voldaan, aldus de Afdeling. De beperking tot de eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden tast in essentie niet de toegang tot de rechter aan. Hieraan wordt toegevoegd dat deze beperking niet onredelijk is, nu (alleen) de eigenaar en anderszins zakelijk gerechtigden bevoegd zijn het pand te wijzigen.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Belanghebbende bij besluit tot aanwijzen monument

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief