icon

Waterwet en watervergunning

“Nederland leeft met water.” Zo luidt de treffende slogan van de campagne van de rijksoverheid. Nederland en water zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Niet te vergeten, een groot deel van ons land ligt nu eenmaal onder de zeespiegel.

De wet over water is de Waterwet. Deze wet is 8 oktober 2009 in werking getreden en regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Het doel van de wet is het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, het verbeteren van chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De wetgever wil waterzaken eenvoudiger maken met de nieuwe Waterwet. In de Waterwet zijn acht wetten samengevoegd tot 1 wet. De Waterwet kent ook maar 1 vergunning, de watervergunning. Deze vergunning kan uiteenlopende activiteiten bevatten, zoals bouwen in de waterkering of lozen op oppervlaktewater. De Waterwet brengt met zijn komst een belangrijke wijziging teweeg op het gebied van lozingen: de Waterwet is alleen van toepassing op lozingen die direct in het oppervlaktewater plaatsvinden of lozingen rechtstreeks op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De indirecte lozingen, zoals bijvoorbeeld lozingen op rioolstelsels of vuilwaterriolen en alle overige lozingen vallen onder de Wet Milieubeheer, uitzonderingen daargelaten.

Het aanvragen van een watervergunning kan schriftelijk of via een e-formulier. De aanvraag kan altijd worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de activiteiten geheel of hoofdzakelijk zullen plaatsvinden. De aanvraag kan ook rechtstreeks worden gedaan bij het bevoegde gezag. Dit is bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, waterschap, provincie of gemeente. Voor regionale wateren is het waterschap bijvoorbeeld bevoegd, voor “rijkswater” bijvoorbeeld de staat.

De rijksoverheid benadrukt in haar voorlichting dat veel wateractiviteiten onder de algemene regels vallen, waardoor geen watervergunning nodig is en veelal met een melding kan worden volstaan. Een melding volstaat in de gevallen, waarin een wateractiviteit minder ingrijpend is. Denk bijvoorbeeld aan een aanleg van een steiger of aan kleinere grondwateronttrekkingen. De melder moet wel voldoen aan de algemene regels zoals opgenomen in het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap of de provincie. In deze documenten is vastgelegd of met een melding kan worden volstaan. De rijksoverheid verwacht overigens dat vanaf 2011 een watervergunning via het Omgevingsloket online kan worden aangevraagd.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waterwet en watervergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief