icon

Ondanks eigen tekortkoming recht op schadevergoeding?

In artikel 6:277 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat bij ontbinding van een overeenkomst de partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht is om de schade te vergoeden die haar wederpartij als gevolg van het niet-nakomen van de overeenkomst lijdt.

Betekent deze bepaling dat ook de partij wier tekortkoming voor de wederpartij aanleiding vormde om de overeenkomst te ontbinden recht kan hebben op schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking?

Ja, aldus de Hoge Raad in een onlangs gepubliceerd arrest. In deze zaak hadden partijen een huurovereenkomst gesloten. Naast een vergoeding voor het gehuurde bestond de huurprijs tevens uit een vergoeding van verliezen die door de verhuurder waren geleden bij een eerdere (inmiddels beëindigde) samenwerking die verder los stond van de huurovereenkomst. Op een gegeven moment ontbindt de huurder (wegens tekortschieten van de verhuurder) de huurovereenkomst waardoor de verplichting om de huursom – en de daarin begrepen compensatie voor de geleden verliezen wegens de beëindigde samenwerking – komt te vervallen. Dit gaat de verhuurder een stap te ver, want nu mist hij een aanzienlijk bedrag aan vergoedingen voor de beëindigde samenwerking. De verhuurder vordert dan ook een vergoeding stellende dat de huurder ongerechtvaardigd is verrijkt als gevolg van het door de ontbinding wegvallen van de verplichting van de huurder tot betaling van de in de huursom begrepen compensatie.

De huurder is van mening dat dit beroep niet opgaat, omdat volgens hem artikel 6:277 BW uitputtend regelt dat alleen de wederpartij van degene wier tekortkoning een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, recht heeft op schadevergoeding. De Hoge Raad stelt de verhuurder in het gelijk en oordeelt dat ook de verhuurder (zijnde de partij die tekortschiet in de nakoming) recht op schadevergoeding kan hebben op de grond dat zijn wederpartij door die ontbinding ongerechtvaardigd is verrijkt.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ondanks eigen tekortkoming recht op schadevergoeding?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief