icon

Vergunningsvrij bouwen onder de Wabo

Op 1 oktober aanstaande zal de Wabo in werking treden. In plaats van tal van vergunnin-gen, waaronder de bouwvergunning, zal één omgevingsvergunning verleend worden. Voor bouwen is niet in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig. In het Besluit omgevingsrecht dat ook per 1 oktober aanstaande zal gelden, zijn de activiteiten beschre-ven die niet omgevingsvergunningplichtig zijn. De wetgever heeft gekozen voor verruimingen ten opzichte van het nu nog geldende Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken.

De belangrijkste verruiming is dat niet alleen bij woningen, maar ook bij gebouwen met een andere functie vergunningsvrij gebouwd mag worden. Zo mag op het achtererfgebied (het erf aan de achterkant en niet naar openbaar gebied gekeerde zijkant op meer dan 1 meter van de voorkant van het hoofdgebouw), het hoofdgebouw eenlaags worden uitgebreid. Op deze wijze zou bijvoorbeeld vergunningsvrij een flinke uitbreiding van een supermarkt op het achterliggende parkeerterrein mogelijk zijn.

Voor uitbreidingen op een afstand van meer dan 2,5 meter van het hoofdgebouw geldt onder meer de eis dat de functie van het bouwwerk ondergeschikt is aan het hoofdge-bouw. Slaapkamers in de schuur achterin de tuin zijn dus ook in de nieuwe regeling niet vergunningsvrij. Verder zijn vergunningsvrij bijvoorbeeld: gewoon onderhoud, bepaalde dakkapellen, dakramen, zonnecollectoren, kozijnen, zonweringen, afscheidingen tussen balkons of dakterrassen, perceelsafscheidingen, vlaggenmasten en antennes en dergelijke. De specifieke vereisten staan in artikel 2 Besluit omgevingsrecht (Bor).

In artikel 3 Bor is een nieuwe categorie vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Indien het bouwwerk past binnen de eisen van artikel 3 en binnen het bestemmingsplan, is geen omgevingsvergunning vereist. Binnen het bestemmingsplan passende activiteiten die omgevingsvergunningvrij mogen worden gebouwd zijn bijvoorbeeld bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied niet hoger dan 5 meter, een zwembad op het erf bij een woning en bepaalde interne veranderingen. Indien wel een planologische wijziging noodzakelijk is, zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd voor het strijdig gebruik, maar niet voor het bouwen. Afwijking van het bestemmingsplan zal onder de Wabo niet langer door verlening van een ontheffing of een projectbesluit geschieden, maar door verlening van een omgevingsvergunning

In artikel 4 Bor zijn de zogenoemde kruimelgevallen (voorheen artikel 19 lid 3 en 3.23 Wro) opgenomen. Op grond van artikel 2.12 lid a onder a onder 2 Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend voor planologisch strijdig gebruik in de artikel 4 Bor genoemde gevallen.

Soms is het niet heel duidelijk of een omgevingsvergunning nodig is. Dit geldt met name voor de in artikel 3 genoemde gevallen, waarbij dit afhankelijk is van het feit of het bouwwerk binnen het bestemmingsplan past of niet. Indien ten onrechte zonder omge-vingsvergunning gebouwd is kan handhavend opgetreden worden. Gedwongen afbraak behoort tot de mogelijkheden. De bouwer die van tevoren zekerheid wil hebben over de vergunningplicht zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Het oordeel van het bevoegd gezag daaromtrent kan in het kader van bezwaar en beroep tegen het besluit dat op de aanvraag omgevingsvergunning wordt genomen kan worden aangevochten.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vergunningsvrij bouwen onder de Wabo

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief