icon

Initiatiefnemer belanghebbende bij planschadeovereenkomsten

Sinds 22 juni 2005 mogen Burgemeester en Wethouders met de initiatiefnemer van een bouwproject in een planschadeovereenkomst afspreken dat eventuele planschade van derden voor rekening komt van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer kan zich als belanghebbende mengen in een procedure, waarbij een derde planschadevergoeding vraagt. Vóór deze wetswijziging waren planschadeovereenkomsten nietig (zie weblog 13 juni 2005).

Een onlangs gepubliceerde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 november 2009 (TBR 2010/90, met noot Sluysmans) had betrekking op een aanvraag planschadevergoeding van vóór de inwerkingtreding van de wetswijziging. De planologische wijziging en het verzoek om planschade vielen dus onder de oude regeling. Onder de oude regeling was de gemeenteraad bevoegd om over planschadever-goedingen te beslissen en planschadeovereenkomsten waren nietig. De initiatiefnemer van het bouwplan was dan ook geen partij in deze procedure.

In dit geval had de initiatiefnemer na inwerkingtreding van de wetswijziging een plan-schadeovereenkomst gesloten, die betrekking had op de reeds gerealiseerde planologische wijziging. De initiatiefnemer werd door de gemeenteraad niet als belang-hebbende aangemerkt bij de procedure over de planschadevergoeding. De oude regeling was immers van toepassing en het overgangsrecht in deze situatie niet had voorzien. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State achtte de initiatiefnemer echter wel ontvankelijk als belanghebbende en verwees daarbij naar de bedoeling van de wetgever.

Uiteindelijk is de initiatiefnemer die een planschadeovereenkomst heeft gesloten degene die de planschadevergoeding betaalt, zodat het ook redelijk is dat hij een stem heeft bij de vaststelling van de (hoogte van) de planschadevergoeding. Dit was expliciet opgenomen in artikel 49aWRO (oud), is nu geregeld in artikel 6.4a Wro (nieuw) en geldt dus ook voor planschadeverzoeken die voor 22 juni 2005 zijn ingediend.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Initiatiefnemer belanghebbende bij planschadeovereenkomsten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief