icon

Geen werk, toch loon

Algemeen bekend is dat werknemers die – zonder een wettelijk vastgestelde geldige reden – niet werken, ook geen recht hebben op loon. Voordat een werkgever over kan gaat tot toepassing van deze algemene regel, moet hij de werknemer wel hebben opgeroepen om te komen werken. Geeft de werknemer vervolgens geen gehoor aan deze oproep, dan kan een werkgever overgaan tot inhouding van het loon over de periode dat de werknemer onrechtmatig verzuimt zijn werkzaamheden te verrichten. Dat werkgevers zich kunnen verkijken op deze – op zich heldere – regeling blijkt wel uit een recente uitspraak.

Een werkneemster werkt sinds 1 maart 1990 als administratief medewerkster bij een tijdschrift. In 1985 is zij getrouwd met de (indirect) bestuurder van het tijdschrift. Aanvankelijk werkte de werkneemster op kantoor, maar vanaf 1999 heeft zij haar werkzaamheden telkens online verricht, laatstelijk vanuit Amerika, waar zij ook woonde. In 2008 raken de werkneemster en haar echtgenoot in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, met als gevolg dat partijen besluiten dat de werkneemster gedurende een jaar een sabbatical jaar zal opnemen, ingaande per 30 juni 2008. De gemachtigde van de werkneemster legt de gemaakte afspraak schriftelijk vast en in die verklaring neemt hij ook op dat er gedurende het sabbatical jaar geen actie met betrekking tot evt. ziekengeld of beëindiging van het dienstverband zal worden genomen. Conform afspraak betaalt de werkgever werkneemster per 1 juli 2008 maandelijks een bedrag van circa € 150,-. In juni 2009 – dus voor het einde van het sabbatical jaar – vraagt de werkgever echter een ontslagvergunning bij het UWV aan, die verleend wordt en zegt de arbeidsovereenkomst per 31 oktober 2009 op. Tot het einde van het dienstverband betaalt de werkgever het overeengekomen maandelijkse bedrag van € 150,-. De werkneemster stelt evenwel een loonvordering in; zij betoogt dat zij ten tijde van het ontslag in juni ziek was en dat haar dienstverband derhalve niet opgezegd had mogen worden en voorts vordert zij over de periode vanaf juli 2009 haar volledige salaris onder aftrek van hetgeen reeds is betaald.

Het argument met betrekking tot het opzegverbod tijdens ziekte, veegt de kantonrechter van tafel. De bewijslast van de gestelde arbeidsongeschiktheid ligt bij de werkneemster en zij heeft niet voldoende aangetoond dat zij ten tijde van het ontslag daadwerkelijk ziek was. De opzegging is derhalve rechtsgeldig. Voor wat betreft de loonvordering overweegt de kantonrechter als volgt. Afgesproken was dat het sabbatical jaar per 1 juli 2009 zou eindigen en vanaf dat moment had de werkneemster in beginsel weer conform de uren in haar dienstverband moeten werken en had zij ook aanspraak op het bijbehorende oorspronkelijke salaris. Dit zou anders kunnen zijn als de werkneemster bijvoorbeeld ziek was (dan zou zij wettelijk recht kunnen hebben op bijvoorbeeld 70% van haar oorspronkelijke salaris), maar van ziekte was in dit geval nu juist geen sprake. De werkgever stelde zich ook op het standpunt dat de werkneemster niet ziek was, maar heeft haar vervolgens niet opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Door haar niet op te roepen, oordeelt de kantonrechter dat het niet gebruik maken van de arbeidskracht van de werkneemster in dat geval in de risicosfeer van de werkgever ligt en dat zij derhalve recht had op volledige doorbetaling van haar salaris over de maanden juli 2009 tot en met oktober 2009.

Hoewel enerzijds te begrijpen is dat de werkgever de werkneemster niet heeft opgeroepen voor werkzaamheden – in juni 2009 lag er immers een ontslagvergunning waarmee het dienstverband met de werkneemster beëindigd kon worden – was het dienstverband op dat moment nog niet beëindigd en was het sabbatical jaar officieel ten einde, waardoor de werknemer toch weer aanspraak op loon kreeg al werkte ze niet.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen werk, toch loon

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief