icon

Ouderschapsplan

Het blijkt dat niet alle ouders gecharmeerd zijn van de sinds 1 maart 2009 ingevoerde verplichting om bij een verzoek tot echtscheiding een ouderschapsplan over te leggen, indien zij worden geconfronteerd met de verplichting om tekst en uitleg te geven over de door hen gemaakte afspraken.

Wat houdt dit ouderschapsplan in? Uit het ouderschapsplan moet blijken hoe de ouders de zorgtaken hebben verdeeld, op welke wijze ze elkaar informeren over aangelegenheden die betrekking hebben op de kinderen en wat ze hebben afgesproken over de kosten van opvoeding. Als laatste dienen de ouders aan de rechtbank te laten weten op welke wijze zij de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. In de praktijk blijkt dat de rechtbanken verschillen van mening over de inhoud van een ouderschapsplan: de ene rechtbank wenst een meer concrete invulling van de afspraken dan de andere rechtbank.

Dit kwam bijvoorbeeld aan de orde in een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. Het betreft hier een echtscheidingszaak op gemeenschappelijk verzoek, waarbij de ouders een echtscheidingsconvenant hebben gesloten met daarin onder meer afspraken over de kinderen én daarnaast een ouderschapsplan hebben opgesteld. De rechtbank overweegt dat de gemaakte afspraken te weinig concreet zijn ingevuld.

De ouders verweren zich met de stelling dat zij vrij zijn in de inrichting van hun familie- en gezinsleven en daarom kunnen volstaan met het overleggen van een globaal ouderschapsplan. Zij achten verdere inmenging door de rechter in strijd met internationale verdragen, bijvoorbeeld het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Haagse rechtbank passeert dit verweer en stelt dat de rechtbank in staat moet zijn de afspraken gemaakt tussen ouders te toetsen aan een ander verdrag, te weten het Internationaal Verdrag inzake van de Rechten van het Kind (IVRK). Tegen de wens van de ouders in, toetst de rechter in deze zaak of de gemaakte afspraken in strijd zijn met de belangen van de kinderen en waarbij de rechtbank aangeeft dat deze toetsing alleen mogelijk is als de afspraken voldoende concreet zijn ingevuld. En, zoals gezegd, overweegt de rechtbank dat hiervan geen sprake is omdat het initiatief tot het hebben van omgang bij de kinderen ligt en de rechtbank een dergelijke afspraak bij kinderen van 14 jaar of jonger altijd in strijd met het belang van het kind acht.

De rechtbank heeft vervolgens besloten om de zaak aan te houden: de ouders worden opgeroepen voor een zitting waar zij tekst en uitleg moeten geven over hun ouderschapsplan.


Joke Uittenhout is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Ouderschapsplan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief