icon

Wijziging Huisvestingswet aanstaande

Naar verwachting zal op 1 januari 2011 een wijziging van de Huisvestingswet in werking treden. Het doel van deze wijziging is een evenwichtige en rechtvaardigde verdeling van woonruimte. De wetgever constateert dat sommige gemeenten zich niet aan de regels houden die in de Huisvestingswet zijn gesteld. Zo hanteren zij bindingsregels zonder dat hiervoor aanleiding kan worden gevonden in de wet. Daarnaast stellen sommige gemeenten regels die niet in een verordening of convenant zijn vastgelegd. Tevens blijkt dat sommige gemeenten bindingseisen stellen zonder dat sprake is van schaarste op de woningmarkt. De wijziging van de Huisvestingswet moet duidelijkheid scheppen.

Een belangrijke wijziging is dat gemeenteraden de mogelijkheid zal krijgen om – naast de sociale huursector – ook in de private huursector en koopsector te kunnen sturen in woonruimteverdeling. Op grond van de (huidige) Huisvestingswet hebben gemeenten (officieel) alleen de mogelijkheid om te sturen in de sociale huursector. Dit gebeurt middels het aanwijzen van woonruimten waarvan voor bewoning een huisvestigingsvergunning is vereist. Dat blijft ook onder de nieuwe Huisvestingswet het geval.

Ook bouwkavels zullen onder de gewijzigde Huisvestingswet gaan vallen. Hoewel gemeenten ook thans bindingseisen hanteren voor bouwkavels, bestond over de aanvaardbaarheid hiervan veel onduidelijkheid. Rechters oordeelden in het verleden namelijk dat de Huisvestingswet hiermee op onaanvaardbare wijze werd doorkruist. De Hoge Raad heeft in 2006 hierop een belangrijke nuancering aangebracht. Door het expliciet opnemen van bouwkavels in de nieuwe wet zal echter alle onduidelijkheid in dit kader worden weggenomen.

Gemeenten kunnen na inwerkingtreding van de gewijzigde Huisvestingswet alleen nog eisen van economische of maatschappelijke binding stellen voor gebieden waarin een restrictief ruimtelijk ordeningsbeleid geldt. De gemeente zal daartoe moeten aantonen dat sprake is van schaarste die tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten leidt voor mensen met een laag inkomen. Nieuw zal tevens zijn dat de gemeenteraad haar beleid uitsluitend nog door middel van een huisvestingsverordening kan realiseren en niet meer via prestatieafspraken of private afspraken met projectontwikkelaars.

De huisvestingsverordening zal voorts slechts voor de duur van 4 jaar gelden, waarna de gemeenteraad deze moeten evalueren en de noodzaak van een eventuele nieuwe huisvestingsverordening moeten onderbouwen. Gemeenten moeten naar verwachting vooruitlopend op de nieuwe wet in de tweede helft van dit jaar aan de slag met een nieuwe huisvestingsverordening. Wordt vervolgd dus.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Huisvestingswet aanstaande

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief