icon

Crisis en herstelwet (III)

Zodra de Eerste Kamer in heeft gestemd met het wetvoorstel, zal de “Crisis en herstel-wet” naar verwachting op zeer korte termijn in werking treden. Met deze wet zal voor met name genoemde grote projecten en voor projectuitvoeringsbesluiten (zie ook onze bijdrage van 30 november 2009) een vereenvoudigde in procedure werking treden.

Deze vereenvoudigde procedure verloopt op hoofdlijnen als volgt.

Alvorens deze besluiten genomen worden, legt het bestuursorgaan een ontwerp van het besluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding hiervan een zienswijze indienen. Beroep kan worden ingesteld binnen 6 weken bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State als enige en laatste instantie. Alle gronden van beroep dienen binnen de beroepstermijn van 6 weken te zijn ingediend.

Voor de ontvankelijkheid van het beroep geldt de relativiteitseis: de rechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met het recht, indien deze regel niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept. Dit wijkt af van de algemeen geldende regeling dat als een belanghebbende eenmaal “binnen” is, alle beroepsgronden aanleiding kunnen zijn voor vernietiging, los van de belangen van de belanghebbende zelf. Dit zal waarschijnlijk leiden tot discussies over de vraag tot be-scherming van welke belangen de betreffende regelgeving eigenlijk is bedoeld. In de literatuur is er al een tijd een discussie gaande over de wenselijkheid van relativiteitseis. Met de Crisis- en herstelwet zullen we hier in de praktijk kennis mee maken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet binnen zes weken na het verstrijken van de beroepstermijn uitspraak moet doen. Er is er geen sanctie gesteld op deze termijn. Een tegen een projectuitvoeringsbesluit ingesteld beroep heeft schorsende werking totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Initiatiefnemers van een project dat valt binnen het bereik van de nieuwe wet (bijvoor-beeld de nieuwbouw van 30 woningen) kunnen straks kiezen om een aanvraag te doen voor de snelle procedure van het projectuitvoeringsbesluit volgens de Crisis- en herstel-wet. Zo’n projectuitvoeringsbesluit ziet op alle benodigde ontheffingen en vergunningen of reguliere procedures. Het indienen van afzonderlijke aanvragen voor elke vergunning (bijvoorbeeld een bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning) is dan niet meer nodig.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Crisis en herstelwet (III)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief