icon

Alimentatie onderzoek door detective aan banden?

Alimentatie betalen aan een ex echtgenoot is een van de gevolgen van een scheiding die veel weerstand oproept. Maar alimentatie betalen als er een vermoeden bestaat dat je ex samenwoont roept nog meer weerstand op. Als de ex hertrouwt eindigt haar (hierna ga ik van de meest voorkomende situatie uit namelijk de man betaalt alimentatie) recht op alimentatie van rechtswege. Dat weten de meeste exen en daarover kan geen discussie ontstaan. Maar de alimentatie vervalt ook indien de ex gaat samenwonen ‘alsof zij gehuwd is met haar nieuwe partner’.

De vraag is hoe bewijs je dat je ex samenwoont, wanneer zij stelt dat haar nieuwe vriend en zij alleen maar veel tijd met elkaar doorberengen, maar niet samenleeft als ware zij gehuwd. Op deze vraag geeft de Voorzieningenrechter in Haarlem in een uitspraak een helder antwoord: een ex echtgenoot ontkomt bijna niet aan het (laten) observeren van zijn ex als wordt betwist dat er sprake is van samenwoning. Volgens de rechter is dan ook niet aan de orde de vraag of de ex echtgenoot zijn ex en haar vermoedelijke partner mag laten observeren om deze vraag te kunnen beantwoorden.

In deze zaak heeft de vermoedelijke partner gesteld dat de detective in strijd heeft gehandeld met onder meer de bij nadere regeling vastgestelde Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. In deze Privacygedragscode staat een groot aantal normen beschreven waaraan een particulier onderzoeksbureau moet voldoen onder meer bij het vergaren van gegevens door observaties. Twee normen kwamen in deze zaak aan de orde: de eerste is dat het langdurig en systematisch observeren slechts onder bijzondere omstandigheden is toegestaan en de tweede dat de detective zich onthoudt van observaties als er inbreuk wordt gemaakt op de aanspraak van de persoon om ‘onbevangen zich zelf’ te zijn. En hier ging de detective over de schreef. De Voorzieningenrechter overwoog dat de detective deze beide normen had geschonden. De detective had gedurende tien maanden 110 uur geobserveerd waarvan 20 uur bij de woning van de vermoedelijke partner. Verder had de detective een soms zeer gedetailleerd verslag opgesteld van de feitelijke handelingen van de partner en de ex in die woning. De nieuwsgierigheid is wel gewekt naar de inhoud van het verslag, maar in ieder geval heeft de Voorzieningenrechter kunnen concluderen dat de partner op basis van deze details, naar het blijkt achteraf, er niet van kon uitgaan dat hij onbevangen zich zelf kon zijn.
De partner heeft een voorschot toegekend gekregen op de geleden (immateriële) schade van € 2.500 wegens de onrechtmatigheid van het observeren, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de partner pas wist dat hij werd geobserveerd na het beëindigen van de observaties. Natuurlijk is dit ‘slechts’ een uitspraak van een rechter in kort geding en geen uitspraak in een bodemzaak, maar voorlopig is de toon wel gezet en zal de detective zich voor de zekerheid terughoudend moeten opstellen bij het observeren van handelingen van ex-echtgenotes en hun vermoedelijke partners in een woning.

Hoe is het in deze zaak afgelopen met de alimentatieplicht? De opdrachtgever was tevreden met het verslag van het detectivebureau omdat als gevolg van het observeren een overeenkomst is gesloten met zijn ex, waarin is afgesproken dat alimentatie definitief zal eindigen.


Joke Uittenhout is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Alimentatie onderzoek door detective aan banden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief