icon

Dwangsom bij overschrijding wettelijke beslistermijn: trage overheid aangepakt

Er is nu een wet in werking getreden waarmee de traag handelende overheid eindelijk kan worden aangepakt. Vanaf 1 oktober 2009 kunt u het bestuursorgaan een dwangsom opleggen indien het niet tijdig op uw aanvraag of bezwaarschrift heeft beslist. Dit is geregeld in het nieuwe artikel 4:17, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet is niet van toepassing op aanvragen en bezwaarschriften die voor 1 oktober 2009 zijn ingediend.

Als een aanvraag of een bezwaarschrift bij een bestuursorgaan is ingediend, dient daar tijdig op te worden beslist. Overschrijdt het bestuursorgaan een wettelijke beslistermijn, dan is sprake van ‘niet tijdig beslissen’. Als een wettelijke termijn ontbreekt, dan dient het bestuursorgaan binnen een redelijke termijn te beslissen. Wat onder een redelijke termijn moet worden verstaan, hangt af van de omstandigheden van het geval.

De invoering van artikel 4:17 Awb maakt het mogelijk om een dwangsom op te leggen indien het bestuursorgaan geen besluit heeft genomen binnen de wettelijke termijn. Voordat een dwangsom kan worden opgelegd, dient het bestuursorgaan eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van een hiervoor opgesteld formulier, het “formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen”. Het bestuursorgaan krijgt dan twee weken de tijd alsnog een besluit te nemen. Als na twee weken nog steeds geen beslissing is genomen, dan is het bestuursorgaan automatisch een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat de beslissing uitblijft. De eerste twee weken bedraagt de dwangsom nog E 20,- per dag, de derde en de vierde week bedraagt de dwangsom E 30,- per dag, waarna deze over de overige dagen naar E 40,- per dag wordt verhoogd. De maximale hoogte van de dwangsom is op E 1.260,- gesteld. Nadat het totaalbedrag is vastgesteld, dient het bestuursorgaan dat bedrag binnen zes weken te betalen. Overigens staat deze dwangsom los van de mogelijkheid om eventuele schade als gevolg van een te laat besluit op het bestuursorgaan / de overheid te verhalen. Dat is echter zeker niet altijd eenvoudig.

Als de overheid niet tijdig beslist, kunt u daar dus een dwangsom van maximaal E 1.260,- voor opstrijken. Rijk zult u er niet van worden. Enige genoegdoening biedt het wellicht wel.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dwangsom bij overschrijding wettelijke beslistermijn: trage overheid aangepakt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief