icon

Het (slot-) akkoord in een faillisement

Een gefailleerde kan een einde maken aan zijn penibele situatie door zijn of haar schuldeisers een akkoord aan te bieden. Het akkoord kan worden gezien als een overeenkomst tussen de gefailleerde en zijn schuldeisers, waarbij wordt afgesproken op welke wijze de schuldeisers voldoening van hun vordering zullen verkrijgen. Indien het akkoord wordt aangenomen eindigt het faillissement, wordt de gefailleerde kwijting verleend en kan deze weer verder met zijn onderneming, of in het geval van natuurlijke personen; zijn of haar leven. Ook de schuldeisers kunnen baat hebben bij een dergelijk akkoord. Zo kunnen de schuldeisers bij een akkoord een hogere uitkering tegemoet zien, dan wanneer zij de volledige afwikkeling van het faillissement zouden afwachten.

Hoe komt een akkoord tot stand?

Allereerst stelt de gefailleerde een ontwerp-akkoord op en legt deze ter inzage bij de griffie van de rechtbank. Vervolgens wordt het akkoord besproken op de verificatievergadering, waarna erover wordt gestemd. De gefailleerde mag tijdens de vergadering het (ontwerp-) akkoord toelichten en verdedigen.

Alleen de concurrente schuldeisers hebben de bevoegdheid om over het akkoord te stemmen. Preferente schuldeisers, zoals hypotheekverstrekkers of de Belastingdienst, mogen niet over het akkoord stemmen. Wel kunnen zij voorafgaand aan de stemming afstand doen van hun preferentie, zodat zij alsnog kunnen meestemmen.

Het akkoord wordt aangenomen indien een meerderheid van de ter vergadering verschenen schuldeisers er mee instemt. Zij moeten tezamen tenminste de helft van het bedrag van de concurrente schuldvorderingen vertegenwoordigen.

Indien een akkoord is aangenomen moet het, om verbindend te worden verklaard, door de rechter worden goedgekeurd, oftewel gehomologeerd. De rechtbank heeft de bevoegdheid om zonder enige beperking de homologatie te weigeren. De homologatie moet onder andere in de volgende gevallen worden geweigerd:

• indien de baten van de boedel de bij het akkoord bedongen som te boven gaan;
• indien nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd;
• indien het akkoord op oneigenlijke wijze tot stand is gekomen;

Een gehomologeerd akkoord is verbindend voor alle concurrente schuldeisers. Het akkoord is eveneens verbindend voor de concurrente schuldeisers die hun vordering niet hadden ingediend of wanneer zij tegen het akkoord hadden gestemd.

De preferente schuldeisers worden niet gebonden of beperkt door het akkoord. Wel zijn deze vaak bereid om aan een dergelijk akkoord hun medewerking te verlenen. De Belastingdienst wil, indien zij meewerkt aan een akkoord, wel in ieder geval het dubbele percentage dat de concurrente schuldeisers krijgen ontvangen. Tevens moet het bedrag minimaal gelijk zijn aan het bedrag dat kan worden verkregen door middel van invorderingsmaatregelen.

Zodra het gehomologeerde akkoord in kracht van gewijsde is gegaan, eindigt het faillissement. De curator zal vervolgens zorg dragen voor de bekendmaking daarvan in de Staatscourant.


Tristan Vos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het (slot-) akkoord in een faillisement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief