icon

Reorganiseren zonder OR

Al eerder berichtte ik over de perikelen die kunnen ontstaan wanneer binnen een organisatie geen Ondernemingsraad aanwezig is. Ging het daarbij eerder over een ondernemer die als gevolg van het ontbreken van een Ondernemingsraad geen van de CAO afwijkende reiskostenregeling kon afspreken, nu diende de Voorzieningenrechter in Zutphen te oordelen over een reorganisatie die plaats vond binnen een onderneming waar, ondanks dat daartoe wettelijk wel de verplichting bestond, geen Ondernemingsraad was ingesteld.

De feiten waren als volgt. Een notarispraktijk wenste wegens ernstige financiële problemen een reorganisatie door te voeren waarbij 14 van de in totaal 60 werknemers zouden worden ontslagen Er was geen Ondernemingsraad ingesteld, waar het voornemen tot de reorganisatie aan kon worden voorgelegd, terwijl de reorganisatie wel adviesplichtig was op grond van de Wet op de Ondernemingsraad.

In kort geding vorderden 6 werknemers dat de ondernemer alsnog een Ondernemingsraad zou instellen waaraan de voorgenomen reorganisatie zou worden voorgelegd.
De ondernemer verweerde zich met de stelling dat het aantal werknemers al enige jaren boven de 50 lag en geen van deze werknemers tot voor kort heeft aangegeven behoefte te hebben aan een Ondernemingsraad. Daarbij stelde de ondernemer dat verder uitstel van de reorganisatie tot ernstige problemen voor de organisatie zou leiden.

De kantonrechter was met de ondernemer van oordeel dat het spoedeisend belang in dit kort geding beperkt bleef tot de medezeggenschap omtrent de reorganisatie. Wel meende de rechter dat de werknemers het recht op medezeggenschap niet kon worden ontzegd en dat zonder te treffen voorziening deze medezeggenschapsrechten illusoir werden gemaakt. De rechter verbood de ondernemer dan ook om de reorganisatiehandelingen voort te zetten totdat een door haar behoorlijk bijeen te roepen vergadering van alle in de onderneming werkzame personen door haar zou zijn geïnformeerd over elk door haar voorgenomen besluit tot ontslag, één en ander conform artikel 35b van de WOR ( het artikel in de WOR dat ziet op de personeelsvergadering voor ondernemingen waar geen OR hoeft te worden ingesteld)

Het advies voor elke ondernemer is dan ook dat, mocht u op grond van de wet verplicht zijn tot het instellen van een Ondernemingsraad, en deze desalniettemin niet is opgericht, u zoveel mogelijk tracht om toch aan de medezeggenschapsrechten van uw werknemers invulling te geven, dit ter voorkoming van langer dan gewenst uitstel van een eventuele reorganisatie. Of dit in alle gevallen zal helpen om het ontbreken van een OR te compenseren kan daarmee overigens niet worden gegarandeerd.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Reorganiseren zonder OR

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief