icon

Advies welstandscommissie: recente ontwikkelingen

Een bouwwerk dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Of dit het geval is wordt door een onafhankelijke deskundige welstandscommissie getoetst in het kader van de procedure tot verlening van de bouwvergunning. De welstandscommissie dient daarbij de voorschriften van de gemeentelijke Welstandsnota te betrekken. Burgemeester en Wethouders nemen over het algemeen het advies van de welstandscommissie bij het besluit tot verlening van de bouwvergunning over.

In onze weblog van 7 november 2008 is een voorstel van het kabinet besproken dat inhield dat de verplichte toetsing door de onafhankelijke welstandscommissie zou komen te vervallen. Ambtenaren zouden de bouwplannen voortaan moeten gaan toetsen. Onlangs heeft de Tweede Kamer tegen dit voorstel gestemd. De Minister is van plan het voorstel aan te passen. Hij wil voorstellen om de verplichte welstandstoets in stand te laten. Gemeenten zouden wel mogen bepalen op welke wijze dit zou moeten worden ingevuld (door een welstandscommissie, een dorps of stadsbouwmeester of toch ambtelijke afdoening).

Een tweede ontwikkeling op het gebied van welstand betreft de mogelijkheden tot het indienen van een deskundig tegenadvies in bezwaar-, beroeps of hoger beroepsprocedures. Bezwaren op het gebied van welstand worden volgens vaste rechtspraak alleen gehonoreerd indien de bezwaren worden ondersteund door het advies van een wel-standsdeskundige (tenzij het advies van welstandscommissie naar inhoud en wijze van totstandkoming gebreken vertoont).

Het was voorheen vaste rechtspraak dat een tegenadvies van een deskundige uiterlijk voor de beslissing op bezwaar in de procedure gebracht diende te zijn. Een nader overgelegd advies werd buiten beschouwing gelaten. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besliste op 26 september 2007 al dat een tegenadvies van een welstandsdeskundige ook in de beroepsfase nog kon worden ingebracht, mits in de bezwaarfase het welstandsadvies was bestreden.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag geoordeeld dat een deskundig tegenadvies ook nog in hoger beroep in de procedure gebracht mag worden. Dit advies moet wel voortbouwen op hetgeen in beroep is aangevoerd. Dit past in de recente lijn van de Afdeling ten aanzien van andersoortige adviezen die in hoger beroep in de beoordeling plegen te worden betrokken als de goede procesorde zich daartegen niet verzet.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Advies welstandscommissie: recente ontwikkelingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief