icon

Bezoldiging zieke rijksambtenaar gedurende eerste twee ziektejaren

Net als de gewone zieke werknemer komt de zieke ambtenaar gewoonlijk na twee jaar ziekte in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht. De bezoldigings- cq. loonaan-spraken van de zieke ambtenaar in de eerste twee ziektejaren verschillen echter wel van die van de gewone zieke werknemer. De aanspraken van de zieke werknemer zijn geregeld in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, die van de zieke ambtenaar in verscheidene rechtspositiereglementen. Voor ambtenaren werkzaam op verschillende niveaus (gemeente, provincie, rijksoverheid) gelden ook verschillende rechtspositiereglementen. In deze blog zal ik me beperken tot de rijksambtenaren en de regeling die op hen van toepassing is; het rechtspositiereglement voor rijksambtenaren (ARAR).

Om te beoordelen op welke bezoldiging de zieke rijksambtenaar recht heeft, dient te worden gekeken naar de oorzaak van de ziekte. Bij ziektes die te maken hebben met het werk van de ambtenaar, maakt het ARAR het volgende onderscheid: (i) beroepsziekte, (ii) dienstongeval en (iii) beroepsincident.

Er is sprake van een beroepsziekte wanneer de ziekte in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht. Voorts mag de ziekte niet aan de schuld of onvoorzichtigheid van de ambtenaar te wijten zijn. Voor een dienstongeval gelden dezelfde criteria, met dien verstande dat sprake moet zijn van een ongeval in plaats van een ziekte. Van een beroepsincident is sprake wanneer het dienstongeval of de beroepsziekte voorvloeit uit een gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de taak waaraan de ambtenaar zich vanwege zijn specifieke functie niet kan ontrekken.

Gedurende het eerste ziektejaar heeft de zieke rijksambtenaar – onafhankelijk van de oorzaak of aard van de ziekte – recht op zijn gehele bezoldiging en in het tweede ziektejaar op 70% daarvan. In het geval de ziekte is veroorzaakt door een beroepsincident is dat anders. Dan heeft de rijksambtenaar ook tijdens het tweede ziektejaar recht op doorbetaling van zijn gehele bezoldiging.

Het verschil tussen de niet werkgerelateerde (“gewone”) ziekte, beroepsziekte en het dienstongeval aan de ene kant en het beroepsincident aan de andere kant speelt ook een rol bij de bezoldiging van de gewezen zieke rijksambtenaar. Onder bepaalde voorwaarden heeft deze rijksambtenaar die wegens zijn ziekte ongeschikt is of wordt een naar aard en omvang soortgelijke functie te vervullen gedurende (in beginsel) maximaal één jaar recht op doorbetaling van zijn bezoldiging. Is de arbeidsongeschiktheid evenwel veroorzaakt door een beroepsincident, dan geldt ook deze aanspraak voor de duur van maximaal twee jaar.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bezoldiging zieke rijksambtenaar gedurende eerste twee ziektejaren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief