icon

Wabo en monumenten

Per 1 januari 2010 zal naar verwachting de “Wet algemene bepalingen omgevingswet” in werking treden. Op 4 november j.l. heeft de Eerste Kamer deze wet aangenomen. Ongeveer 25 vergunningen op het gebied van ruimte, bouwen, natuur, milieu en monumenten worden geïntegreerd tot een omgevingsvergunning. Dit leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan.

Ook de monumentenvergunning zal onder het stelsel van de omgevingsvergunning worden gebracht. Middels een invoeringswet komen de vergunningsverplichtingen uit de bijzondere wetten te vervallen. Daarvoor in de plaats vloeit de vergunningsverplichting voort uit de Wabo.

Alle bij (nu verschillende) vergunningen betrokken belangen zullen straks in het kader van de omgevingsvergunning tegelijk worden beoordeeld. Dat betekent dat er geen aanhoudingsverplichting meer zal gelden voor een bouwvergunning zolang er geen monumentenvergunning bestaat. Het apart aanvragen van de monumentenvergunning en bouwvergunning zal niet mogelijk zijn. Binnen de Wabo kan namelijk geen splitsing van vergunningen plaatsvinden in geval van een fysiek ondeelbaar bouwplan.

Procedureel verandert er voor monumenten ook het een en ander. Bij provinciale en gemeentelijke monumenten, waarvoor de reguliere procedure gevolgd kan worden,ontstaat een bouwvergunning van rechtswege, indien niet binnen de beslistermijn de omgevingsvergunning verleend of geweigerd is. Voor rijksmonumenten geldt dit niet. Daar zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd worden met een beroepsprocedure bij daarvoor aangewezen gespecialiseerde rechtbanken.

In artikel 16 lid 7 van de Monumentenwet 1988 staat dat de monumentenvergunning in werking treedt nadat ofwel de beroepstermijn is verstreken, ofwel op beroep is beslist. Er bestaat dus momenteel zogenaamde schorsende werking van het besluit totdat een rechter uitspraak heeft gedaan. Dit gaat met de Wabo veranderen. De schorsende werking duurt in gevallen waarin de omgevings-vergunning is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voort gedurende de beroepstermijn. Tijdens de beroepstermijn kunnen derden-belanghebbenden in een verzoek om voorlopige voorziening aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken de omgevingsvergunning te schorsen. De schorsende werking duurt dan voort tot de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Dit betekent dat derden-belanghebbenden, waaronder organisaties die zich de bescherming van monumenten ten doel hebben gesteld zich tot de Voorzieningenrechter zullen moeten wenden om te voorkomen dat de omgevingsvergunninghouder een monument onomkeerbaar zal aantasten in afwachting van de beroepsprocedure.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wabo en monumenten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief