icon

Verborgen gebreken: tijdig klagen !

Indien koper een verborgen gebrek ontdekt, is het cruciaal de verkoper tijdig op de hoogte te brengen van deze ontdekking. Als de koper te laat is, kan hij er namelijk geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt (7:23 BW). De koper kan dan geen succesvolle vordering meer baseren op non-conformiteit, dwaling of onrechtmatige daad of wijziging koop-prijs.

Deze klachtplicht is in het leven geroepen om de verkoper te beschermen. De verkoper moet erop kunnen rekenen dat de koper, die meent dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dit met spoed aan de koper meedeelt. De termijn van de klachtplicht gaat in op het moment dat de koper het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

Indien blijkt dat aan de zaak een eigenschap ontbreekt, die deze volgens de verkoper bezat of de afwijking betrekking heeft op feiten die de verkoper kende of behoorde te kennen, maar die hij niet heeft medegedeeld, moet de kennisgeving door koper "binnen bekwame tijd" na ontdekking geschieden. Met andere woorden: indien de verkoper een mededelingsplicht had, gaat de termijn voor de klachtplicht van de koper pas in na de feitelijke ontdekking van het gebrek door de koper.

De wetgever heeft ten aanzien van een consumentenkoop in artikel 7:23 BW de richtlijn gegeven dat een klacht binnen een termijn van twee maanden als een klacht binnen bekwame tijd wordt aangemerkt. Ingeval van een niet-consumentenkoop dient de vraag of de kennisgeving bekwame tijd is geschied te worden beantwoord onder afweging van alle betrokken belangen en met inachtne-ming van alle relevante omstandigheden.

Een van de omstandigheden is het antwoord op de vraag of de verkoper nadeel lijdt door de lengte van de in acht genomen klachttermijn. In dit verband kan van de koper worden verlangd dat hij de hem afgeleverde zaak op haar conformiteit onderzoekt (koper had de gebreken behoren te ontdekken). De koper heeft dus een onderzoeksplicht.

De in artikel 7:23 BW besloten liggende mededelingsplicht en onderzoeksplicht kunnen in beginsel niet betrokken worden op de periode voorafgaande aan de levering. Dit kan anders zijn indien de verkoper voorafgaande aan het moment van levering aan de koper de gelegenheid heeft geboden de zaak te onderzoeken. De koper moet tegen bij deze inspectie ontdekte gebreken terstond protesteren. (Hof Arnhem 28 april 2008, NJF 2008/355).

In de praktijk is voor koper tijdig onderzoeken en klagen van het grootste belang. Dit geldt dubbel voor gebreken die voorafgaand aan de levering zijn ontdekt. Klaagt de koper te laat, dan vervallen alle aanspraken.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verborgen gebreken: tijdig klagen !

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief