icon

Wabo uitgesteld

Eén omgevingsvergunning in één procedure in plaats van tal van verschillende vergunningen voor één en hetzelfde project; dat is de doelstelling van het wets-voorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Die omgevingsvergunning zou dan in de plaats komen van bijvoorbeeld een bouwver-gunning, milieuvergunning, monumentenvergunning, kapvergunning, sloopvergunning en reclamevergunning.

Voor de burger maakt het de procedure(s) ongetwijfeld gemakkelijker, maar voor de overheid is dit een zeer ingewikkeld project. De bevoegdheden voor het verlenen van de 25 in de Wabo genoemde vergunningen/ontheffingen liggen namelijk bij verschillende bestuursorganen en er bestaan ook nog adviesverplich-tingen (bv. welstandscommissie, monumentencommissie). En het is nu juist de bedoeling van de Wabo dat één bevoegd gezag gaat beslissen.

De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met de nieuwe wet. Bij de behandeling van het wetvoorstel had de Kamercommissie nog diverse vragen over mogelijke strijd met de Grondwet. Het voorstel raakt namelijk belangrijke aspecten van de structuur van decentralisering. Zo steunt het creëren van bepaalde vergunningsbe-voegdheden op de autonome bevoegdheid van Gemeenteraad en Provinciale Staten om verordeningen te maken. De Wabo daarentegen schaart dergelijke vergunnin-gen onder de omgevingsvergunning, hetgeen is aan te merken als medebewind (d.w.z. verplichte medewerking aan beleid van een ander). Daarnaast bestaan er vragen over onder meer het belanghebbendenbegrip bij de omgevingsvergunning, de uitvoeringsaspecten en de kosten.

Het was de bedoeling dat de Wabo per 1 januari 2009 in werking zou treden, maar vanwege de organisatorische en juridische voorbereiding heeft de minister dit alvast uitgesteld naar 1 januari 2010.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wabo uitgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief