icon

Mediation richtlijn vastgesteld

Het Europese Parlement en de Raad hebben de Mediation Richtlijn vastgesteld. Met deze richtlijn wordt beoogd om de minnelijke wijze van geschilbeslechting beter te verankeren in de wet. De inwerkingtreding van de Mediation Richtlijn is nog onzeker; waarschijnlijk wordt dat 1 oktober 2008.

Volgens de richtlijn moet iedere lidstaat het gebruik van mediation als geschilbeslechting stimuleren en in de wet verankeren. Met name beoogt de richtlijn om de weg van mediation aantrekkelijker te maken voor burgers. Zo zal iedere lidstaat maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat een overeenkomst die wordt gesloten ter beëindiging van het gecshil (een zgn. vaststellingsovereenkomst) uitvoerbaar kan worden verklaard. Dat beteknt simpelweg dat de verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, ook daadwerkelijk kunnen worden afgedwongen via de deurwaarder. Tussenkomst van een rechter is dan niet meer nodig. Verder geeft de richtlijn aan dat de mediator niet verplicht kan worden om getuigenis af te leggen van hetgeen tijdens de mediation werd besproken. Evenmin kan tijdens de mediation een verjaring doorlopen, voor zover dat erin resulteert dat een vordering zou vervallen. Maar let op: deze laatste bepaling bevat enkele specifieke uitzonderingen in verband met internationale verdragen waarin kortere verjaringstermijnen staan.

Voor de Nederlandse praktijk betekent de richtlijn weinig nieuws. Waarschijnlijk zal er weinig veranderen, hoewel behoorlijk wat juridische vragen onbeantwoord blijven en valt te voorspellen dat daarop nog antwoord moet komen. Wat bijvoorbeeld als de mediator wel een getuigenverklaring aflegt, ondanks het verbod ? En geldt de richtlijn voor iedere mediator, of alleen voor door de rechtbank erkende mediators ?


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Mediation richtlijn vastgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief