icon

Bestemmingsplannen, binnenplanse vrijstelling en termijnen

In een bestemmingsplan kan de gemeenteraad opnemen dat Burgemeester en Wethouders in bepaalde gevallen van dit bestemmingsplan mogen afwijken, en wel door het verlenen van een zogenoemde binnenplanse vrijstelling. Daarbij is dan in de regel tevens bepaald op welke wijze een dergelijk vrijstellingsbesluit wordt voorbereid. Teneinde die procedureregels niet te hoeven uitschrijven, wordt veelal naar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht verwezen. Deze wettelijke procedure voorziet in het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit, naar aanleiding waarvan gedurende zes weken zienswijzen kunnen worden ingediend. Kan van deze termijn van zes weken worden afgeweken? Die vraag is inmiddels door de Afdeling bestuursrechtspraak – in het kader van een bestemmingsplanprocedure – ontkennend beantwoord.

In de voorliggende casus was in het bestemmingsplan bepaald dat genoemde voorbereidingsprocedure uit de Awb van toepassing was, met dien verstande dat in afwijking daarvan een termijn van twee weken gold. Dat is natuurlijk erg kort. De Afdeling oordeelde dat in de Awb zelf alleen was voorzien in de mogelijkheid om een langere termijn aan te houden. Daarnaast was er ook geen andere wet aan te wijzen op basis waarvan in een bestemmingsplan een kortere termijn kon worden opgenomen. Om die reden had deze bepaling uit het bestemmingsplan niet mogen worden goedgekeurd door de provincie, aldus de Afdeling. De Afdeling voorziet zelf in de zaak en onthoudt alsnog goedkeuring aan de toevoeging dat er een termijn van zes weken geldt. Belanghebbenden krijgen hierdoor alsnog zes weken de tijd op het moment dat een concreet vrijstellingsverzoek aan de orde is. Hiermee is de rechtsbescherming beter gewaarborgd; wanneer immers een termijn van twee weken is toegestaan is de kans groot dat deze is verstreken eer je goed en wel van de plannen kennis hebt kunnen nemen.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestemmingsplannen, binnenplanse vrijstelling en termijnen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief