icon

Herroeping ontbindingsbeschikking na bedrog

Van een ontbindingsbeschikking (de beslissing van een kantonrechter waarbij een arbeidsovereenkomst al dan niet wordt ontbonden, en eventueel een vergoeding wordt toegekend) is geen hoger beroep mogelijk.
Maar wat nu indien een werkgever achteraf van mening is dat de ex-werknemer door een onjuiste voorstelling van zaken te geven een te hoge vergoeding heeft meegekregen? Voor uitzonderingsgevallen kan de mogelijkheid van herroeping soelaas bieden. Herroeping biedt de rechter de mogelijkheid om in geval van bedrog, valsheid van stukken of het achterhouden van beslissende stukken tóch nog een beschikking te herzien.
In een zaak waarin de Kantonrechter te Breda uitspraak diende te doen waren een werkgever en werknemer overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst tussen hen zou worden beëindigd middels een pro forma ontbinding onder toekenning van een tussen hen afgesproken ontbindingsvergoeding. Tijdens de onderhandelingen over de hoogte van die vergoeding is onder andere gesproken over de toekomstplannen van de werknemer en de mogelijkheid om in inkomsten te voorzien. De hoogte van de vergoeding is onder andere gebaseerd op de aanname dat de enige mogelijkheid daartoe voor de werknemer was om een eigen bedrijf te beginnen. De werkgever heeft meermaals aangegeven dat zij er bij haar aanbod voor een vergoeding vanuit ging dat de werknemer geen reële mogelijkheid had om op andere wijze in zijn inkomen te voorzien. Op enig moment gaf de werkgever zelfs aan dat zij aanwijzingen had dat de werknemer daaromtrent iets verzweeg en vroeg zij om nadere informatie.

Na de ontbinding kwam de werkgever er achter dat de werknemer helemaal niet van plan was om een eigen bedrijf te beginnen, maar juist al een overeenkomst had getekend om een bestaand bedrijf over te nemen. De werkgever meende dat de werknemer daardoor bedrog heeft gepleegd en dat er dus een grond was voor herroeping van de ontbindingsbeschikking.

De kantonrechter stelde vast dat er in dit geval sprake was van het verzwijgen van belangrijke feiten en dat de werkgever de beëindigingsovereenkomst niet zou hebben gesloten als hij op de hoogte was geweest van de overname plannen van de werknemer.
Zeker gezien het feit dat de werkgever uitdrukkelijk heeft verzocht om opgave van te doen van mogelijkheden om inkomsten te genereren, had de werknemer haar moeten informeren over de overname. Dat de werkgever wel wist van de plannen van de werknemer om een eigen bedrijf te beginnen staat daaraan niet in de weg, omdat de waarschijnlijkheid dat (op korte termijn)inkomsten zullen worden gegenereerd bij het overnemen van een lopend bedrijf velen malen hoger ligt dan bij het opstarten van een nieuwe onderneming.

De kantonrechter was dan ook van oordeel dat er sprake was van bedrog en dat de ontbindingsbeschikking moest worden herroepen en heropend het geding voor zover het de hoogte van de vergoeding betreft.

In een min of meer vergelijkbare zaak oordeelde oordeelde de Hoge Raad onlangs dat verzwijging niet tot herroeping kon leiden indien de wederpartij reeds tijdens de voorafgaande procedure op de hoogte was of had moeten zijn van hetgeen werd verzwegen. Daarbij is het volgens de Raad van belang of het verzwegene naar voren zou zijn gekomen bij een van de wederpartij redelijkerwijs te verlangen onderzoek.

Een volstrekt uitgemaakte zaak is het dus nog niet. Immers, het is niet ondenkbaar dat geoordeeld wordt dat een werkgever die al wel aanwijzingen heeft dat de werknemer iets voor hem verzwijgt nader onderzoek had moeten plegen en op die manier op de hoogte had kunnen zijn van de werkelijke toekomstperspectieven.

Herroeping kan al met al voor werkgevers een uitkomst bieden indien bepaalde belangrijke, maar verzwegen, feiten pas na een ontbinding aan het licht komen – en niet eerder aan het licht hadden kunnen komen. Daarmee wordt in elk geval bewerkstelligd dat het niet loont om geen openheid van zaken te geven tijdens de onderhandelingen over een beëindigingsvergoeding.


Benjamin van Leeuwen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Herroeping ontbindingsbeschikking na bedrog

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief