icon

Luchtkwaliteit in Amsterdam

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag de goedkeuring van de bestemmingsplannen Mahler 4 en Gerswin (die deel uitmaken van het project Zuidas) vernietigd, omdat de onderzoeken naar de luchtkwaliteit niet deugden.

Bij een nieuw bestemmingplan dient rekening te worden gehouden met de gevol-gen voor de luchtkwaliteit. De grenswaarden van de luchtkwaliteitsnormen voor zeven verschillende stoffen, te weten zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, stik-stofoxiden, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen, moeten in acht worden genomen. De wijze waarop de metingen dienen te geschieden, is vastgelegd in een ministeriële meetregeling. In de betreffende rapporten van de gemeente Amster-dam was uitgegaan van achtergrondconcentraties, die niet volgens de methode van die meetregeling waren gemeten, zodat niet kan worden uitgesloten dat de rappor-ten onjuiste uitkomsten bevatten. Het is dus nog steeds onzeker of de bestemmingsplannen voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit. De gemeente zal in elk geval een nieuwe onderzoek moeten doen.

De Gemeente Amsterdam heeft intussen het conceptplan “Voorrang voor een gezonde stad” gemaakt, waarin maatregelen staan om het autoverkeer in de stad terug te dringen. In een schonere stad is meer ruimte om te bouwen, omdat dan de grenswaarden voor luchtkwaliteit minder snel worden overschreden. Maatregelen als het verbeteren van P+R voorzieningen en verbetering van het openbaar vervoer worden voorgesteld, maar de belangrijkste en in de media al veel besproken maatregelen zijn het verhogen van de parkeertarieven (5 euro per uur in de binnen-stad) en een milieuzone voor “vuile”auto’s. De inzet is om eind 2009 binnen de Ring A10 geen verkeer van auto’s van vóór 1992 op benzine of LPG meer toe te staan. Eigenaren van deze auto’s kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor de sloop van de auto ad € 500,- euro. Voor eigenaren van oldtimers is er nog enige hoop; er wordt nog gekeken hoe om te gaan met deze categorie. Er zullen in elk geval nog hevige discussies volgen, voordat dit concept daadwerkelijk een plan wordt.

Deze beide ontwikkelingen staan niet los van elkaar. Bij strikte naleving van Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit moet het uit de lengte of uit de breedte komen. Indien de luchtkwaliteit niet verbetert, zullen bepaalde ontwikkelingen in de stad geen doorgang meer kunnen vinden. De wetgever heeft in de nieuwe Wet luchtkwaliteitseisen en het nog vast te stellen Nationaal Samenwerkingsprogram-ma Luchtkwaliteit een aantal ontsnappingsmogelijkheden opgenomen, maar het is nog spannend of deze wel binnen de kaders van de Europese richtlijnen passen.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Luchtkwaliteit in Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief