icon

Bestuursrecht: opsomming nieuwe ontwikkelingen

De komende tijd verandert op het gebied van omgevingsrecht veel wetgeving. Wij hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen op een rij gezet:

Besluit energiebesparing gebouwen
Dit besluit treedt per 1 januari 2008 in werking. Eigenaren van woningen en andere gebouwen moeten bij verkoop een energielabel kunnen overhandigen aan de koper of huurder. Voor woningcorporaties geldt deze verplichting pas vanaf 1 januari 2009.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
In dit zogenoemde Activiteitenbesluit op basis van de Wet Milieubeheer zijn voor nagenoeg alle bedrijfstakken algemene regels opgenomen. Voor veel bedrijven vervalt dan ook de vergunning- of meldingsplicht onder de Wet Milieubeheer. Het besluit treedt per 1 januari 2008 in werking.

Wet verankering en bekostiging gemeentelijke Watertaken
Gemeenten krijgen een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Deze wet treedt per 1 januari 2008 in werking en loopt vooruit op de Waterwet die naar verwachting op 1 januari 2009 in werking zal treden.

Besluit bodemkwaliteit
In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden de doelstellingen van het bodembeleid ten aanzien van bouwstoffen, grond en baggerspecie vastgelegd in één samenhangend beleidskader. Het besluit treedt in fasen vanaf 1 januari 2008 in werking.

Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken
Doorgaans zijn voorschriften over brandveilig gebruik van bouwwerken opgenomen in gemeentelijke Bouwverordeningen. Met dit nieuwe besluit zal een landelijke uniforme regeling gaan gelden, waarbij voor een beperkt aantal bouwwerken nog een vergunning vereist zal zijn. Naar verwachting zal dit besluit medio 2008 in werking treden.

Wro
Per 1 juli 2008 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening in werking treden. De veelbesproken Grondexploitatiewet maakt onderdeel uit van de nieuwe Wro. (zie bijdragen 13 juni 2007, 18 mei 2007 en 26 oktober 2006)

Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt naar verwachting pas op 1 januari 2009 in werking. De eerdere streefdatum van 1 januari 2008 werd niet gehaald vanwege de omvangrijke organisatorische wijzigingen die de wet meebrengt voor gemeente en provincies. De wet regelt de omgevingsvergunning. Dat is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu (zie bijdrage 20 juli 2007).

Met name voor gemeenten en provincies zullen deze wijzigingen ingrijpend zijn. Voor burgers kan het interessant zijn om te bezien of men onder het oude of het nieuwe regime beter af is, en of men er bijvoorbeeld goed aan doet om voor de inwerkingtreding een aanvraag voor een artikel 19 vrijstelling in te dienen.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestuursrecht: opsomming nieuwe ontwikkelingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief