icon

Vermindering van regeldruk voor het MKB

Het blijft de wetgevende organen in binnen- en buitenland, en op Europees en internationaal niveau bezig houden: hoe kan de regeldruk voor vennootschappen verminderd worden, waardoor lastenverlichting voor hen wordt bewerkstelligd?
Nieuwe, omvangrijke regels brengen namelijk meer kosten met zich mee voor de ondernemingen die onder die wetgeving vallen. Dit werkt concurrentie beperkend en Europees gezien is dat een doodzonde.

De Europese Commissie heeft op 10 juli jl. een Mededeling gepubliceerd om haar input te geven op de reeds in gang gezette evaluatie over het functioneren van de interne markt, wat moet leiden tot verhoging van de concurrentie. In dit verband bekijkt de Commissie kritisch hoe de bestaande wetgeving kan worden verbeterd en de administratieve lasten kunnen worden verminderd.

Onze weblog leent zich niet voor een bespreking van de Mededeling in zijn geheel. Daarom zullen alleen in het kort de voorgestelde maatregelen voor het MKB besproken worden. Deze maatregelen spitsen zich vooral toe op de financiële verslaggeving en de controle van de jaarrekening.

In een eerdere bijdrage is de toepassing van de IFRS voor het MKB besproken. Voorstanders van de invoering van de IFRS meenden dat de externe verslaggeving hierdoor wordt verbeterd, en de prestaties van ondernemingen zowel nationaal als internationaal beter vergelijkbaar zijn. Tegenstanders vonden dat invoering niet nodig was, omdat het MKB door middel van interne financiering in haar financieringsbehoefte voorziet, waardoor vergelijking van resultaten voor bijvoorbeeld beleggers niet noodzakelijk is. Bovendien leidt invoering van de IFRS tot omvangrijke regelgeving en dientengevolge verhoging van de lastendruk. In deze Mededeling lijkt de Europese Commissie zich te scharen bij de tegenstanders.
De Commissie komt met een aantal maatregelen die volgens hen wel tot tastbare vereenvoudigingen voor het MKB kunnen leiden.

De eerste maatregel is vrijstelling voor “micro-entiteiten” van de jaarrekeningenrichtlijnen. In dat kader is de volgende mogelijke definitie van een “micro-entiteit” opgesteld:
– minder dan tien werknemers,
– een balanstotaal van minder dan 500.000 euro, en
– een omzet van minder dan 1.000.000 euro.

Andere maatregelen die de Europese Commissie voorstelt hebben alle betrekking op kleine en middelgrote vennootschappen. Dit zijn vennootschappen met tot 50 (klein) of tot 250 (middelgroot) werknemers, en een omzet tot € 8.8 miljoen (klein) of tot € 35 miljoen (middelgroot).

Ten behoeve van deze vennootschappen stelt de Commissie de volgende verbetering in de jaarrekeningrichtlijnen voor:
– verlengen van de overgangsperiode van twee jaar tot vijf jaar, als een onderneming de bovenstaande drempels overschrijdt en dus een meer gedetailleerde jaarrekening moet opstellen. Met name in de aanloopfase ondervinden onderneming problemen;
– kleine vennootschappen vrijstellen van hun publicatieplicht voor de jaarrekening;
– middelgrote vennootschappen gelegenheid bieden gebruik te maken van vrijstellingen die nu alléén voor kleine entiteiten gelden.

Zoals u ziet is naast Nederland ook Europa druk bezig om daadwerkelijk iets te doen aan de vermindering van regelgeving en daardoor gegenereerde lastendruk. De hier beschreven maatregelen lijken dat te kunnen bewerkstelligen. Maar zover is het nog lang niet.

Bij deze Mededeling zijn de lidstaten, het Europese Parlement en andere belanghebbenden verzocht hun visie te geven op de gedane voorstellen. De wetgevingsvoorstellen die hieruit voortkomen worden pas verwacht begin 2008. Wij houden u op de hoogte.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vermindering van regeldruk voor het MKB

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief