icon

Wetsontwerp schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad

Onlangs is een nieuw concept-wetsvoorstel vastgesteld inzake schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad.

Bij schadevergoeding voor rechtmatig overheidshandelen (nadeelcompensatie) voorziet het wetsvoorstel in een centrale regeling in de Algemene wet bestuursrecht. Tot op heden bestaat bestaan er alleen uiteenlopende regelingen in de verschillende wetten en buitenwettelijke regelingen. Op een aantal gebieden is zelfs niets geregeld. Het wetsvoorstel beoogt dan ook het nadeelcompensatierecht te harmoniseren en de overzichtelijkheid ervan te vergroten.

Op grond van het nieuwe wetsvoorstel kan op verzoek schadevergoeding worden toegekend voor schade die de overheid veroorzaakt door handelen dat niet onrechtmatig is, maar dat een belanghebbende wel onevenredig zwaar treft. Voorbeelden hiervan zijn schade die ontstaat doordat een bedrijf tijdelijk niet of niet goed is te bereiken door de reconstructie van een weg i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan. Er wordt geen schadevergoeding toegekend wanneer het risico verzekerd is of wanneer de schade door de betrokkene had kunnen worden voorkomen door schadebeperkende maatregelen te nemen. Om schadevergoeding te ontvangen kan een aanvraag worden ingediend bij het bestuursorgaan. UItsluitend schade die het “maatschappelijk risico” overstijgt, komt in aanmerking voor vergoeding. Iedereen heeft enige overlast te dulden van werkzaamheden aan de weg.

Voor schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad wordt geen wijziging in het materiële recht beoogd, maar wordt wel de procesgang gewijzigd. Zo verandert de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende rechters. Op grond van het nieuwe wetsvoorstel is de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het verzoek tot schadevergoeding indien de vordering niet meer dan € 5.000,- beloopt. Is de vordering hoger, dan kan worden geprocedeerd bij de civiele rechter.

Verder komt er een verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter en zal de huidige regeling zoals omschreven in artikel 8:73 Algemene wet bestuursrecht komen te vervallen.

Dit initiatief tot een wetsvoorstel, kan niet anders dan worden gewaardeerd. De lappendeken die momenteel bestaat, alsmede de onduidelijkheid of men zijn/haar verzoek dient te richten aan het bestuursorgaan of aan de rechter en, zo ja, welke rechter, is verre van ideaal te noemen.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsontwerp schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief